Фундаментальні наукові дослідження

Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль

Призма циліндричних  діелектричних резонаторів

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті. 0110U001221, № 2304-ф.
2. Науковий керівник Трубін О.О., д.т.н., с.н.с.;
3. Суть розробки, основні результати.

Фундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини

Загальний вигляд піриту (FeS2) (ліворуч) та доломітової породи (CaCO3∙MgCO3)

1. Номер державної реєстрації теми – 0110U002211, НТУУ “КПІ” – 2319 – ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Астрелін І.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Теорія структурно-параметричного геометричного моделювання як засіб комплексної оптимізації процесів автоматизованого проектування та виробництва

Літак – один з узагальнюючих представників складних виробів машинобудування

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002332, НТУУ «КПІ» - 2317-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Ванін В.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Mоделювання процесів утворення і розповсюдження тріщин в конструкціях хімічного обладнання з урахуванням експлуатаційних факторів

Інтерфейс автоматизованої системи безперервної інформаційної підтримки життєвого циклу об'єктів хімічної промисловості

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002272, НТУУ «КПІ» - 2316-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гондлях О.В., Гондлях А.В., Gondliakh Aleksandr V.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження процесів структуроутворення та створення теорії інтенсивного пластичного деформування алюмінієво-літієвих та титанових сплавів

Загальний вигляд комп'ютаризованої установки

1. Номер державної реєстрації 0110U002407, номер реєстрації в університеті №2315-ф
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). Науковий керівник д.т.н професор Тітов В.А.
3. Суть розробки

Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000228, НТУУ «КПІ» - 2314-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Струтинський В.Б.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка науково-методичних засад технології структурного передбачення та рекомендацій щодо її використання в інноваційних проектах електромеханіки

Генетична класифікація первинних джерел електромагнітного поля (перший великий період) – системна основа методології структурного передбачення

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000267, НТУУ «КПІ» - 2311-ф
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шинкаренко В.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Гідродинаміка та тепломасообмін в паро-газорідинних апаратах барботажного типу

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U001340, НТУУ «КПІ» - 2310-Ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Безродний М. К.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження пасивних випаровувально-конденсаційних систем теплопередачі для підвищення безпеки функціонування атомного енергетичного устаткування

1. Номер державної реєстрації : № 0110U001317 , НТУУ «КПІ» - 2309-ф.
2. Науковий керівник: НІКОЛАЄНКО Юрій Єгорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри АЕС і ІТФ.
3. Суть розробки, основні результати:

Розробка і дослідження математичних моделей та методів аналізу, синтезу і управління великими інформаційно-телекомунікаційними системами

Екрани редагування зв’язків станів та відображення структури мережі  системи управління функціонуванням ІТС

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002195, НТУУ «КПІ» - 2302-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Теленик С.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки