(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (135) | E (14) | F (9) | G (2) | H (12) | I (28) | J (1) | K (1) | L (3) | M (35) | N (5) | O (4) | P (15) | R (25) | S (27) | T (76) | U (2) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (8) | В (14) | Г (12) | Д (41) | Е (7) | З (17) | И (36) | К (15) | Л (2) | М (82) | Н (22) | О (22) | П (45) | Р (346) | С (93) | Т (55) | У (13) | Ф (34) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Нанодисперсні оксиди металів: синтез, структура, фізико-хімічні та електрохімічні властивості, застосування. editor2 Птн, 07/08/2016 - 10:32
Нанодисперсные оксиды металлов: синтез, структура, физико-химические и электрохимические свойства, применение. editor2 Птн, 07/08/2016 - 10:32
Наукові і технологічні засади отримання і обробки ефективних адаптованих заготовок при комплексному застосуванні процесів локального ротаційного формоутворення admin.report Сбт, 12/26/2015 - 21:10
Наукові і технологічні основи створення сучасних технологій і оснащення комплексного ресурсозберігаючого формоутворення вісесиметричних виробів editor2 Сбт, 11/11/2017 - 14:03
Наукові і технологічні основи управління структурою та властивостями ливарних багатокомпонентних сплавів системи Al-Mg. editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:49
Наукові засади корозії мікро- і нано-структурованих матеріалів в електрохімічних системах сенсорів і суперконденсаторів admin.report Птн, 06/24/2016 - 19:28
Наукові засади, підходи і методи зменшення впливу низькочастотних коливань потужності на режими роботи Об’єднаної електроенергетичної системи admin.report Срд, 08/16/2017 - 15:23
Наукові засади, підходи та методи підвищення ефективності автоматичного регулювання режимами електроенергетичної системи з відновлювальними джерелами енергії admin.report Пн, 01/11/2016 - 22:54
Наукові теоретичні та експериментальні дослідження для одержання нових знань про закономірності розподілу гравітаційних аномалій Землі admin.report Сбт, 12/26/2015 - 23:38
Науково-методичні основи оптимізації структурно-параметричних рішень гнучких систем електропостачання в умовах реструктуризації ринку електроенергії editor1 Птн, 09/22/2017 - 11:29
Науково-теоретичні дослідження нової прецизійної інерціальної навігаційної системи в екстремальних умовах з використанням нейронних мереж editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:43
Науково-технічні засади проектування обладнання для формування виробів з полімерних композицій із врахуванням їх в’язкопружних властивостей editor2 Срд, 10/11/2017 - 14:42
Научно-методические основы оптимизации структурно-параметрических решений гибких систем электроснабжения в условиях реструктуризации рынка электроэнергии editor1 Птн, 09/22/2017 - 11:29
Научно-теоретические исследования новой прецизионной инерциальной навигационной системы в экстремальных условиях с использованием нейронных сетей editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:43
Научно-технические основы проектирования оборудования для формования изделий из полимерных композиций с учетом их вязкоупругих свойств editor2 Срд, 10/11/2017 - 14:42
Научные и технологические основы получения и обработки эффективных адаптированных заготовок при комплексном использовании процессов локального ротационного формообразования admin.report Сбт, 12/26/2015 - 21:10
Научные и технологические основы создания современных технологий и оснастки комплексного ресурсосберегающего формообразования осесимметричных изделий editor2 Сбт, 11/11/2017 - 14:03
Научные и технологические основы управления структурой и свойствами литейных многокомпонентных сплавов системы Al-Mg. editor2 Птн, 07/08/2016 - 23:49
Научные основы коррозии микро- и наноструктурированых материалов в электрохимических системах сенсоров и суперконденсаторов admin.report Птн, 06/24/2016 - 19:28
Научные основы, подходы и методы повышения эффективности автоматического регулирования режимами электроэнергетической системы с возобновляемыми источниками энергии admin.report Пн, 01/11/2016 - 22:54
Научные основы, подходы и методы уменьшения влияния низкочастотных колебаний мощности на режимы работы Объединенной электроэнергетической системы admin.report Срд, 08/16/2017 - 15:23
Научные теоретические и экспериментальные исследования для получения новых знаний про закономерности распределения гравитационных аномалий Земли admin.report Сбт, 12/26/2015 - 23:38