(5) | A (10) | B (2) | C (29) | D (111) | E (8) | F (7) | G (2) | H (8) | I (25) | J (1) | K (1) | L (3) | M (30) | N (5) | O (3) | P (11) | R (20) | S (20) | T (60) | U (1) | W (2) | І (5) | А (14) | Б (7) | В (14) | Г (8) | Д (36) | Е (5) | З (13) | И (31) | К (9) | Л (2) | М (67) | Н (16) | О (19) | П (30) | Р (276) | С (85) | Т (40) | У (10) | Ф (26) | Ц (2) | Э (3)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень сонячних елементів на нанокристалічних кремнієвих плівках з використанням рідкісноземельних елементів та гетероструктурах А3В5 administrator Ндл, 06/26/2016 - 23:14
Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах administrator Птн, 07/08/2016 - 20:26
Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складнофасонних поверхонь admin Срд, 07/06/2016 - 21:13
Фізичні процеси теплообміну при мініатюризації випарно-конденсаційних систем термостабілізації administrator Птн, 07/08/2016 - 20:24
Фізичне моделювання та дослідження характеристик підсистем навігації, орієнтації та зв’язку освітянського наносупутника формату CubeSat administrator Сбт, 07/02/2016 - 17:19
Фазові та структурні перетворення в композиційних наноструктурованих квазікристалічних сплавах алюмінію під дією тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури administrator Птн, 07/08/2016 - 20:42
Фазовые и структурные превращения в композиционных наноструктурных квазикристаллических сплавах алюминия под влиянием интенсивной пластической деформации, давления и температуры administrator Птн, 07/08/2016 - 20:42
Физико-технические основы конструктивно-технологических решений солнечных элементов на нанокристаллических кремниевых пленках с использованием редкоземельных элементов и гетероструктурах А3В5 administrator Ндл, 06/26/2016 - 23:14
Физико-химические основы формирования оксикарбонитридних покрытий с участием переходных металлов на сплавах administrator Птн, 07/08/2016 - 20:26
Физические принципы формирования наноструктурного состояния в жаропрочных сплавах при фрикционной обработке плоских и сложнофасонных поверхностей. admin Срд, 07/06/2016 - 21:13
Физические процессы теплообмена при миниатюризации испарительно-конденсационных систем термостабилизации administrator Птн, 07/08/2016 - 20:24
Физическое моделирование и исследование характеристик подсистем навигации, ориентации и связи образовательного наноспутника формата CubeSat administrator Сбт, 07/02/2016 - 17:19
Формалізація комплексних методів нелінійного аналізу та оптимального керування складними розподіленими системами різної природи editor Срд, 08/30/2017 - 17:58
Формализация комплексных методов нелинейного анализа и оптимального управления сложными распределенными системами различной природы editor Срд, 08/30/2017 - 17:58
Формирование наноразмерных магнитно- твердых пленок FePt, легированных Ag, Au, Cu, для повышения плотности магнитной записи и сохранения информации administrator Птн, 06/24/2016 - 12:34
Формирование стабильных наноразмерных магнитных пленок FePt для сверхвысокой плотности записи и хранения информации administrator Срд, 07/06/2016 - 16:35
Формирование функциональных и биосовместимых композиционных покрытий на сплавах титана и железа, упрочненных углеродными нанотрубками и элементами внедрения, в условиях экстремальных энергетических влияний administrator Срд, 07/06/2016 - 21:15
Формування нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt, легованих Ag, Au, Cu, для підвищення щільності магнітного запису і збереження інформації administrator Птн, 06/24/2016 - 12:34
Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації administrator Срд, 07/06/2016 - 16:35
Формування функціональних та біосумісних композиційних покриттів на сплавах титану і заліза, зміцнених вуглецевими нанотрубками та елементами втілення, за умов екстремальних енергетичних впливів administrator Срд, 07/06/2016 - 21:15
Фотобіоелектрохімічна конверсія відходів і біосировини з одержанням електричної енергії та енергоносіїв administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:56
Фотобиоэлектрохимическая конверсия отходов и биосырья с получением электрической энергии и энергоносителей administrator Чтв, 07/07/2016 - 17:56
Фундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини administrator Птн, 07/08/2016 - 21:38
Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект) administrator Птн, 07/08/2016 - 23:17
Фундаментальные основы органохимического выщелачивания цветных, редкоземельных и драгоценных металлов с минерального природного и вторичного техногенного сырья administrator Птн, 07/08/2016 - 21:38
Фундаментальные основы создания новых методов синтеза нанокомпозитных и наноструктурированных материалов с заданными функциональными свойствами (Комплексный проект) administrator Птн, 07/08/2016 - 23:17