(5) | " (1) | A (13) | B (2) | C (36) | D (135) | E (13) | F (9) | G (2) | H (12) | I (28) | J (1) | K (1) | L (3) | M (34) | N (5) | O (4) | P (14) | R (25) | S (27) | T (75) | U (2) | W (2) | І (5) | А (22) | Б (8) | В (14) | Г (12) | Д (41) | Е (7) | З (15) | И (36) | К (15) | Л (2) | М (80) | Н (22) | О (22) | П (45) | Р (345) | С (93) | Т (55) | У (13) | Ф (34) | Ц (2) | Э (5)
Назваспадаючий порядок сортування Автор Останнє оновлення
Фізико-технічні основи конструктивно-технологічних рішень сонячних елементів на нанокристалічних кремнієвих плівках з використанням рідкісноземельних елементів та гетероструктурах А3В5 admin.report Ндл, 06/26/2016 - 23:14
Фізико-хімічні основи зміцнення поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковою ударною обробкою за кріогенних температур editor2 Втр, 08/14/2018 - 12:00
Фізико-хімічні основи формування оксикарбонітридних покриттів за участю перехідних металів на сплавах admin.report Птн, 07/08/2016 - 20:26
Фізичні принципи створення нових елементів оптично-електронних приладів на базі моно- та нанокристалічного карбіду кремнію editor2 Втр, 08/14/2018 - 13:58
Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складнофасонних поверхонь editor2 Срд, 07/06/2016 - 21:13
Фізичні процеси теплообміну при мініатюризації випарно-конденсаційних систем термостабілізації admin.report Птн, 07/08/2016 - 20:24
Фізичне моделювання та дослідження характеристик підсистем навігації, орієнтації та зв’язку освітянського наносупутника формату CubeSat admin.report Сбт, 07/02/2016 - 17:19
Фазові та структурні перетворення в композиційних наноструктурованих квазікристалічних сплавах алюмінію під дією тиску, інтенсивної пластичної деформації та температури admin.report Птн, 07/08/2016 - 20:42
Фазовые и структурные превращения в композиционных наноструктурных квазикристаллических сплавах алюминия под влиянием интенсивной пластической деформации, давления и температуры admin.report Птн, 07/08/2016 - 20:42
Физико-технические основы конструктивно-технологических решений солнечных элементов на нанокристаллических кремниевых пленках с использованием редкоземельных элементов и гетероструктурах А3В5 admin.report Ндл, 06/26/2016 - 23:14
Физико-химические основы упрочнения поверхности легких конструкционных сплавов ультразвуковой ударной обработкой при криогенных температурах editor2 Втр, 08/14/2018 - 12:04
Физико-химические основы формирования оксикарбонитридних покрытий с участием переходных металлов на сплавах admin.report Птн, 07/08/2016 - 20:26
Физические принципы создания новых элементов оптико-электронных приборов на базе моно- и нанокристаллического карбида кремния editor2 Втр, 08/14/2018 - 13:58
Физические принципы формирования наноструктурного состояния в жаропрочных сплавах при фрикционной обработке плоских и сложнофасонных поверхностей. editor2 Срд, 07/06/2016 - 21:13
Физические процессы теплообмена при миниатюризации испарительно-конденсационных систем термостабилизации admin.report Птн, 07/08/2016 - 20:24
Физическое моделирование и исследование характеристик подсистем навигации, ориентации и связи образовательного наноспутника формата CubeSat admin.report Сбт, 07/02/2016 - 17:19
Формалізація комплексних методів нелінійного аналізу та оптимального керування складними розподіленими системами різної природи editor1 Срд, 08/30/2017 - 17:58
Формализация комплексных методов нелинейного анализа и оптимального управления сложными распределенными системами различной природы editor1 Срд, 08/30/2017 - 17:58
Формирование градиентных состояний в нанослойных металлических пленочных композициях через процессы на внешней поверхности editor2 Втр, 08/14/2018 - 12:21
Формирование наноразмерных магнитно- твердых пленок FePt, легированных Ag, Au, Cu, для повышения плотности магнитной записи и сохранения информации admin.report Птн, 06/24/2016 - 12:34
Формирование стабильных наноразмерных магнитных пленок FePt для сверхвысокой плотности записи и хранения информации admin.report Срд, 07/06/2016 - 16:35
Формирование функциональных и биосовместимых композиционных покрытий на сплавах титана и железа, упрочненных углеродными нанотрубками и элементами внедрения, в условиях экстремальных энергетических влияний admin.report Срд, 07/06/2016 - 21:15
Формування градієнтних станів в наношарових металевих плівкових композиціях через процеси на зовнішній поверхні editor2 Втр, 08/14/2018 - 12:20
Формування нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt, легованих Ag, Au, Cu, для підвищення щільності магнітного запису і збереження інформації admin.report Птн, 06/24/2016 - 12:34
Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок FePt для надвеликої щільності запису і збереження інформації admin.report Срд, 07/06/2016 - 16:35
Формування функціональних та біосумісних композиційних покриттів на сплавах титану і заліза, зміцнених вуглецевими нанотрубками та елементами втілення, за умов екстремальних енергетичних впливів admin.report Срд, 07/06/2016 - 21:15
Фотобіоелектрохімічна конверсія відходів і біосировини з одержанням електричної енергії та енергоносіїв admin.report Чтв, 07/07/2016 - 17:56
Фотобиоэлектрохимическая конверсия отходов и биосырья с получением электрической энергии и энергоносителей admin.report Чтв, 07/07/2016 - 17:56
Фундаментальні закономірності синтезу багатофункціональних реагентів водоочищення хімічною активацією відходів глиноземних виробництв editor2 Втр, 08/14/2018 - 12:56
Фундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:38
Фундаментальні засади створення новітніх методів синтезу нанокомпозитних та наноструктурованих матеріалів з заданими функціональними властивостями (Комплексний проект) admin.report Птн, 07/08/2016 - 23:17
Фундаментальные закономерности синтеза многофункциональных реагентов водоочистки химической активацией отходов глиноземных производств editor2 Втр, 08/14/2018 - 12:56
Фундаментальные основы органохимического выщелачивания цветных, редкоземельных и драгоценных металлов с минерального природного и вторичного техногенного сырья admin.report Птн, 07/08/2016 - 21:38
Фундаментальные основы создания новых методов синтеза нанокомпозитных и наноструктурированных материалов с заданными функциональными свойствами (Комплексный проект) admin.report Птн, 07/08/2016 - 23:17