Концепція

Дисперсійно-стебілізовані вуглеводневі олігомери та їх потенціал для наноспінтроніки

1. Номер державної реєстрації теми 0112U000992, НТУУ «КПІ» № 2520
2. Науковий керівник - д.х.н., професор Фокін А.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичне обґрунтування принципів побудови діагностичної медичної техніки і технологій її застосування

Електрохімічний сенсор парціального тиску кисню

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U002403, НТУУ «КПІ» - 2518-Ф.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.