Синтез похідних олігомерів

Дисперсійно-стебілізовані вуглеводневі олігомери та їх потенціал для наноспінтроніки

1. Номер державної реєстрації теми 0112U000992, НТУУ «КПІ» № 2520
2. Науковий керівник - д.х.н., професор Фокін А.А.
3. Суть розробки, основні результати.