Дичка І.А.

Розроблення та дослідження високоефективних архітектур спеціалізованих комп’ютерних систем для реалізації обчислень у скінченних полях

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000319
2. Науковий керівник - д.т.н., професор Дичка І.А.
3. Суть розробки, основні результати.
Розроблено модифікований віконний метод піднесення до степеня елементів поля GF(p), чотири алгоритми реалізації цього методу та відповідне програмне забезпечення. Ідею запропонованого методу можна застосовувати для задачі скалярного множення точки еліптичної кривої над довільним скінченним полем.

Методи та засоби інформаційного забезпечення систем автоматизованого імпорту об’єктів на основі графічного кодування даних

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U003175, НТУУ «КПІ» - 2525-п.
2. Науковий керівник – д.т.н., професор Дичка І.А.
3. Суть розробки, основні результати.