Логіко-ймовірнісні моделі безпеки

Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем

Структурна схема

1. Номер державної реєстрації: 0113U002468, номер реєстрації в університеті 2602-ф.
2. Науковий керівник: д.т.н., професор Новіков Олексій Миколайович
3. Суть розробки, основні результати.

Теоретичні та прикладні задачі безпеки структурно-складних систем

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U000489 д/б, НТУУ «КПІ» - № 2301-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Новіков О.М.
3. Суть розробки, основні результати.