Ethernet-модулі

LXI-сумісні мікроконтролерні гетерогенні ethernet-системи дистанційного технічного моніторингу

1. Номер державної реєстрації теми – 0112U000814, НТУУ «КПІ» - 2521-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Туз Ю.М.
3. Суть розробки, основні результати.