Воронов С.О.

Воронов Сергій Олександрович - д.т.н., професор, завідувач кафедри Прикладна фізика

https://scholar.google.com.ua/citations?user=w7rmVUMAAAAJ&hl=uk

Основи проектування та створення гетероепітаксіальних структур перовськітних матеріалів для приладобудування

1. Номер державної реєстрації – № 0114U000562,
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка ІЧ методів і засобів технологічного контролю вологості матеріалів, що містять целюлозу, у високотемпературних умовах виробництва

Датчики вимірювальної системи вимірювальної системи технологічного контролю параметрів паперового полотна.

1. Номер державної реєстрації теми 0113U001580, НТУУ «КПІ» - 2657-п
2. Науковий керівник – д.т.н., проф.. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати

Теоретичне обґрунтування принципів побудови діагностичної медичної техніки і технологій її застосування

Електрохімічний сенсор парціального тиску кисню

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U002403, НТУУ «КПІ» - 2518-Ф.
2. Науковий керівник - д.ф-м.н., проф. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка засад комплексної експрес-діагностики функціонального стану біологічних об`єктів.

Структурна схема реалізації комплексного методу експрес-діагностики

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U001299
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.