Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва

Проведено оцінювання екологічної сталості й екологічної керованості регіонів України. Проведено дослідження екологічної складової регіонального сталого розвитку на основі компаративного аналізу регіонів України за інтегральним показником. Запропоновано індекс екологічної уразливості Причорномор’я і Приазов’я і проведено оцінювання екологічної уразливості приморських регіонів України. Запропоновано і апробовано проблемно-орієнтовану модель оцінювання впливу продукційної системи та методику розрахунку індексу шкідливості продукту. Запропоновано і апробовано коефіцієнт сталого ресурсоспоживання на основі оцінювання впливу продукційної системи з використанням теорії природного капіталу та монетаризування. Запропоновано індикатор водо-ефективності для оцінювання водного господарства промислового підприємства.

Розроблено метод уніфікування кількісних оцінок впливів на компоненти навколишнього середовища і створено систему безрозмірних індексів. Запропоновано метод прийняття рішень щодо оцінювання рівня впливу проектованих об’єктів на компоненти навколишнього природного середовища. Розроблено структуру екологічного ризику на основі концепції ОВНС та процедуру оцінки екологічних ризиків при проектуванні, що дає змогу кількісно визначати рівні екологічного ризику та в результаті оцінювати стан екологічної безпеки досліджуваного об’єкту.

Розроблено і впроваджено процес адсорбування / десорбування оксидів азоту на синтетичних цеолітах. Розроблено математичну модель, яка дає змогу визначати концентрації оксидів азоту на виході з адсорберу і основні технологічні параметри за оптимальних умов перебігу процессу