Раціональне природокористування

Захист поверхневих водойм від забруднення біогенними елементами та іонами важких металів

Створено нові методи пробопідготовки та аналізу іонів важких металів у воді на основі полярографії, які забезпечують точність на 2-6 порядків вищу від відомих сьогодні методів. Розроблено методики визначення слідових концентрацій іонів важких металів у воді. Досліджено та розроблено нові процеси розділення та вилучення іонів важких металів, хроматів та інших аніонів із кислих та лужних розчинів з отриманням металів та хімічних реагентів, придатних для повторного використання.

Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів

Розроблено новітню модель інформаційних перетворень при дистанційних спостереженнях з борта авіаційного або космічного апарату з використанням тепловізійної оптико-електронної системи спостереження. Ця модель враховує характеристики фонів, цілей, оптичної системи та матричного приймача випромінювання, що дозволяє досліджувати шляхи покращення технічних характеристик основних блоків системи.

Електрохімічний пристрій для визначення вмісту діоксиду сульфуру в повітрі та в технологічних газових середовищах

Електрохімічна  комірка  та  пристрій  для визначення SO2 в  повітрі  та  технологічних середовищах

Розроблено газодифузійні каталітично активні 3D-електроди на основі вентильних металів, які мають дворівневу просторову структуру, що включає мікропористе композитне електрокаталітичне покриття, нанесене на дисперсну основу

Отримання енергоносіїв з відходів виробництва біодизельного палива, промислових стоків, мікроводорості Chlorella vulgaris та відходів її культивування

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000399
2. Науковий керівник - д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка і застосування нових екологічно безпечних технологій отримання наноцелюлози, продуктів хімічних і фармацевтичних виробництв із недеревної рослинної сировини

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002411
2. Науковий керівник - к.х.н., доцент Барбаш В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Адаптивний маніпулятор віброхвильового руйнування гірських порід та видобутку корисних копалин

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U000373
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Шевчук С.П.
3. Суть розробки, основні результати.

Комплексне використання групи безпілотних літальних апаратів для задач промислово-екологічної розвідки

1. Номер державної реєстрації теми - 0115U002524
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Збруцький О.В.
3. Суть розробки, основні результати.

Одержання високоефективних силікатних матеріалів для захисту водного басейну від радіоактивного забруднення

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті - 0115U002325
2. Науковий керівник – д.х.н., чл.-кор. НАН України Корнілович Б.Ю.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка нових реагентів, матеріалів та технологій водоочищення для замкнутих водоциркуляційних систем

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000546
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гомеля М.Д.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка методів і розрахункового інструментарію для об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення космічних інфрачервоних камер дистанційного зондування Землі

Запропонований метод підвищення роздільної здатності при субпиксельній реєстрації зображень

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U003421
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Колобродов В.Г.
3. Суть розробки, основні результати

Сторінки