Раціональне природокористування

Розробка технології виробництва стінових матеріалів на основі органомінеральних в'яжучих контактного твердіння з використанням в якості кремнеземного компоненту відходів теплових електростанцій

Розроблено високоефективну технологію виробництва силікатних стінових матеріалів які твердіють та створюють водостійкі та каменеподібні композиції в момент формування (пресування) та характеризуються фізико-механічними характеристиками вищими ніж існуючі аналогічні силікатні вироби.

Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.

Розроблені сучасні високоселективні пористі керамічні та склокристалічні матеріали з заданими фізико-хімічними характеристиками, структурою та високими експлуатаційними властивостями (розвинена пориста структура, високі сорбційні властивості та селективність, підвищені термо- та кислотостійкість, механічна міцність тощо) для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.  Встановлені основні засади синтезу таких матеріалів на основі дисперсій шаруватих силікатів, а також принципи регулювання їх характеристик в залежності від умов синтезу та модифікува

Створення комплексної технології кондиціонування мінералізованих вод для комунального та промислового водоспоживання

Робота спрямована на створення наукових засад процесів опріснення та очищення високомінералізованих вод без утворення рідких відходів, на розробку комплексної технології кондиціонування води, що передбачає пом’якшення та знесолення води, її знезараження та стабілізацію щодо накипоутворення для забезпечення потреб комунальних господарств та промислових підприємств.

Розробка ефективних методів збереження родючості ґрунтів у відповідності з парадигмою сталого розвитку.

Проведено теоретико-експерементальні дослідженя процесу формування багатошарових кристалічно-аморфних наноструктур утворених шляхом масової кристалізації в присутності мікро- та макро домішок на поверхні дисперсної фази в динамічних дисперсних системах.

Визначено умови формування та механізм утворення органо-мінеральних твердих композитів з пошаровою структурою з гомогенних та гетерогенних рідких систем.

Визначено умови проведення безперервного процесу формування органо-мінеральних структур твердих композитів із заданими властивостями.

Дослідження процесу та розробка високоефективної ресурсозберігаючої екологічно безпечної технології глибокого очищення води від сполук арсену

Узагальнення інформації щодо природних та антропогенних шляхів та причин надходження сполук арсену в природні води. Встановлення переважних форм перебування сполук арсену в водному середовищі. Проведення порівняльного аналізу та узагальнення існуючої інформації щодо новітніх методів та матеріалів для глибокого видалення арсену з води.

Моделювання економічного виміру сталого розвитку областей та регіонів України.

Розроблено методологічний підхід до моделювання динамічних характеристик економічного виміру сталого розвитку для адміністративно-територіальних одиниць України.

Впровадження принципів сталого розвитку в регіональне екологічне оцінювання, технології та виробництва

Проведено оцінювання екологічної сталості й екологічної керованості регіонів України. Проведено дослідження екологічної складової регіонального сталого розвитку на основі компаративного аналізу регіонів України за інтегральним показником. Запропоновано індекс екологічної уразливості Причорномор’я і Приазов’я і проведено оцінювання екологічної уразливості приморських регіонів України. Запропоновано і апробовано проблемно-орієнтовану модель оцінювання впливу продукційної системи та методику розрахунку індексу шкідливості продукту.

Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення

Встановлення основних закономірностей процесу утилізації токсичних металовмісних осадів коагуляційного водоочищення стічних вод, забруднених барвниками, поверхнево-активними речовинами та іншими органічними сполуками, шляхом кислотної та окисної обробки цих осадів зі знешкодженням токсичних полютантів з частковим або повним (в рециклі) поверненням коагуляційних реактантів у процес водоочищення. За результатами досліджень розроблено технологію ресурсозберігаючого очищення стічних вод та проведено дослідно-промислові випробування на реальних стічних водах .

Створення та впровадження енергозберігаючих вибухових технологій і засобів ощадливого керованого розшарування породних масивів

Комплект гідроагрегатів для відділення монолітів з регульованою довжиною робочої зони

Виявлення закономірностей та розробка методичних засад і технічних засобів формування в породному масиві монощілин та площинних порушених зон вибухом системи подовжених зарядів обмежених розмірів, створення протифільтраційних та сейсмозахисних завіс, армуючих протизсувних геотехнічних споруд, компенсаційних щілин для захисту підземних виробок від гірських ударів та ліквідації зон концентрації напружень.

Сторінки