Раціональне природокористування

Фотобіоелектрохімічна конверсія відходів і біосировини з одержанням електричної енергії та енергоносіїв

Лабораторна установка для одержання водню та метану

В роботі поєднано три шляхи перетворення відходів на електричну енергію чи енергоносії. Перший стосується конверсії енергії органічних сполук стічних вод на водень та електрику в біопаливних елементах, в основі другого лежить поєднання перетворення сонячної енергії та органічних сполук при використанні неорганічного фотокатода в біопаливному елементі для продукування водню, в третьому – перетворення сонячної енергії та неорганічних газоподібних відходів на ліпіди фототрофних мікроводоростей.

Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ

Конструкція контейнера для розміщення активного завантаження

Розроблено високоефективні сорбуючі матеріали на основі шаруватих силікатів за допомогою модифікації їх поверхні четвертинними амонієвими солями, неорганічними полігідроксокомплексами металів та сполуками заліза для очищення вод, забруднених важкими металами та природними радіонуклідами. Встановлено основні засади синтезу наноматеріалів із заданими фізико-хімічними характеристиками та структурою на основі дисперсій шаруватих силікатів.

Розробка методів та методик проектування оптимального безпілотного авіаційного комплексу для задач промислово-екологічного моніторингу навколишнього середовища

Макет вимірювальної  системи

Робота присвячена розробці, реалізації та інтеграції методик проектування окремих елементів безпілотного авіаційного комплексу, що пов’язані із проблемами забезпечення потрібних тактико-технічних, експлуатаційних характеристик, характеристик надійності, швидкодії та уніфікації у єдину уніфіковану методику та створення системи прийняття проектних рішень в процесі проектування.

Розроблення еко-ефективних технологічних процесів та оцінювання екологічної сталості та безпеки продукційних систем, промислових об’єктів і територіальних утворень (комлексний проект)

Фотографія експериментального стенду

Запропоновано низку систем та окремих показників оцінювання екологічної сталості різнорівневих об’єктів. Виконано оцінювання екологічного виміру сталого розвитку країн світу і регіонів України з інверсним інтерпретуванням в контексті якості та безпеки життя людей. Сформовано профілі регіонів України з виділенням показників, які становлять найбільший інтерес з точки зору керування процесами регіонального розвитку з позицій соціо-еколого-економічної сталості.

Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для запобігання аваріям, надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків

Макет двоканальної ОЕСС

Розроблення математичної моделі інформаційного середовища для виявлення термічних аномалій в поточній фоноцільовій обстановці та технічних засобів дистанційного моніторингу на базі багатоспектральних оптико-електронних систем спостереження (ОЕСС) дозволяють запобігати аваріям або діагностувати стан об’єктів спостереження під час аварій. Додатні або від’ємні радіаційні контрасти, значення яких перевищують штатні для поточної фоноцільовій обстановки величини, свідчать про можливість або існування аварійної ситуації.

Розробка високоефективного процесу та технологічних засад одержання екологічно чистих азотно-кальцієво-гуміново-сірковмісних добрив

Фотографія зрізу гранули азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив

Обґрунтована гіпотеза утворення азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив з рівномірним розподіленням карбонату кальцію та гумінових речовин по всьому об’єму гранул при проведенні ізотермічної масової кристалізації насичених водяних розчинів сульфату амонію.

Визначено спосіб та умови процесу зневоднення та гранулоутворення азотно-кальцієво-гумінових сірковмісних добрив із застосуванням техніки псевдозрідження, з коефіцієнтом використання теплоти понад 60% при зневоденні.

Створення маловідходної технології баромембранного очищення мінералізованих вод

Вивчено процеси освітлення низькомінералізованих та морських вод з використанням додаткових реагентів. Встановлено можливість використання та ефективність в процесах освітлення різних типів коагулянтів та флокулянтів, відібрані найбільш придатні з них для освітлення низькомінералізованих, визначено оптимальні дози реагентів, умови їх використання, встановлено лімітуючі фактори, що визначають ефективність знебарвлення з допомогою хімічних реагентів. Вивчено процеси реагентного пом'якшення вод цього типу.

Розроблення технологій та обладнання для переробки зношених шин та інших гумотехнічних виробів

Черв’ячно-роторний диспергатор-екструдера ДЕКЧЕР-150

До цього часу матеріальна утилізація не отримала широкого використання внаслідок відсутності сучаснгого перероблювального обладнання для отримання тонкодисперсної гумової крихти (порошку), які могли б бути повторно використані у виробництві гумотехнічних виробів.

Створення електрохімічних газових сенсорів для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

Дослідний зразок електрохімічного газового сенсора НТУУ «КПІ» для визначення сірководню у повітрі та технологічних середовищах

Створено селективний, з високою роздільною здатністю електрохімічний газовий сенсор сірководню НТУУ «КПІ» для реалізації заходів з автоматизації виробництва, контролю якості продукції, охорони праці, протикорозійної безпеки і захисту навколишнього середовища. Проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень по визначенню кінетичних параметрів окисно-відновних реакцій та масопереносу в електрохімічних системах, як на основі твердих, так і матричних електролітів для підвищення селективності й роздільної здатності та зниження собівартості створюваних сенсорів.

Біотехнологічне отримання енергії та енергоносіїв з відходів різноманітного походження

Схема проточного мікробного паливного елемента із замінними електродними блоками

Розроблено анаеробно-аеробну технологію очищення висококонцентрованих стічних вод із супутнім біотехнологічним продукуванням електричної енергії та водню. Технологія відрізняється від існуючих тим, що реалізується в системі біореакторів з створенням в них гідробіоценозів мікроорганізмів, організованих в біоконвеєр та іммобілізованих на синтетичних носіях з розвиненою площею поверхні. Крім того, на анаеробному етапі очищення вбудовано біоелектрохімічну систему, яка дозволяє реалізувати отримання електричної енергії та енергоносіїв за допомогою мікроорганізмів та їхніх ферментних систем.

Сторінки