Молчанов О.А.

Системна інженерія проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності та прогнозування ризику банкрутства організаційних систем

Розроблено уніфіковану мета-модель системної інженерії систем управлiння фiнансово-iнвестицiйною дiяльнiстю, що базується на теорії діяльності О.М. Лєонтьєва та на розширенiй моделi Ерiксона–Пенкера, модифiкованій для врахування специфiки сутностей системи управлiння фiнансово-iнвестицiйною дiяльнiстю та вiдношень мiж ними. Розроблено уніфіковану модель системи портфельного iнвестування, що складається з чотирьох представлень: структурного, динамiчного та представлень використання i налаштування.

Прикладний системний аналіз та системна інженерія інформаційно-комунікаційних систем

Суть розробки полягає в застосуванні системного аналізу і теорії систем для визначення системного критерію поділу проектів інформатизації на частини не за функціональною ознакою а за загальносистемними ознаками, що дозволяє сформулювати компонентний процес реалізації проектів інформатизації організаційних систем (Орг.С.) як специфікацію чітко визначених дій у вигляді скоординованого виконання послідовних і паралельних операцій по розробці проекту інформатизації Орг.С.

Компонентний процес із загальносистемним критерієм поділу проекту інформатизації на компоненти забезпечує: