Термомолекулярна енергетика: дослідження термодинамічних функцій та природи гістерезиса в процесах «стиснення-розширення» звичайних і конфігураційних репульсивних клатратів.

1. Номер державної реєстрації теми - 0109U000676
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Єрошенко В.А.
3. Суть розробки, основні результати.

У результаті виконання роботи отримано синтез уявлень про природу гістерезису в репульсивних клатратах з урахуванням теоретичних і експериментальних досліджень: співставлено експериментальні дані з гістерезису і теоретичні уявлення для процесів стиснення-розширення репульсивних клатратів. Напрацьовано рекомендації з вибору компонент репульсивних клатратів в залежності від їх функціонального призначення – акумулювання, дисипація або перетворення енергії. Отримано термодинамічні характеристики для репульсивних клатратів з різним рівнем гістерезиса: робота, теплота, ентропія, внутрішня поверхнева енергія, ентальпія, функція Гібса-Гельмгольца, потенціал Гібса. Проведено теоретичні дослідження фізико-електро-хімічних основ керування конфігурацією репульсивних клатратів (КРК) на молекулярному рівні; отримано аналітичні вирази для роботи, теплоти, ентропії і термодинамічних функцій стосовно конфігураційних репульсивних клатратів. Проведено пошук оптимального біфільного модифікатора поверхні пористої матриці та здійснено експериментальне дослідження дослідної комірки КРК. Розроблено рекомендації щодо синтезу конфігураційних репульсивних клатратів з заданими властивостями і характеристиками.