Розробка і дослідження математичних моделей та методів аналізу, синтезу і управління великими інформаційно-телекомунікаційними системами

Екрани редагування зв’язків станів та відображення структури мережі  системи управління функціонуванням ІТС

1. Номер державної реєстрації теми - 0110U002195, НТУУ «КПІ» - 2302-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Теленик С.Ф.
3. Суть розробки, основні результати.

Нова концепція, низка методів та механізмів, які автоматизують важливі для великих ІТС процеси, дозволяють створити технології автоматизованого проектування і управління експлуатацією ІТС, які на науково обґрунтованій основі забезпечують проектування ІТС, інтеграцію всіх компонентів в єдину інфраструктуру, управління експлуатацією ІТС як єдиним багатостадійним процесом, підтримку процесів управління міністерств, відомств і великих організацій (збір і обробку інформації, планування, прийняття рішень, всебічне забезпечення, координацію і контроль, узагальнення і прогнозування) в умовах багаторівневості і змінності вимог до процесів діяльності.

Одержано наступні наукові результати виконання проекту: новий концептуальний підхід до аналізу, синтезу і управління функціонуванням ІТС, низка математичних моделей та методів у цьому напрямку, механізми, які автоматизують важливі для великих ІТС процеси.

В галузі аналізу ІТС створено: метод потенціальних функцій, метод нечіткого оцінювання параметрів ІТС на основі навчання на накопичених даних. В галузі синтезу ІТС створено: логічні моделі і методи інтеграції застосувань (побудови виконання запитів на функціональне обслуговування), моделі і методи інтеграції баз даних. В галузі управління функціонуванням ІТС створено: моделі і методи розв’язання задач імпакт-аналізу; метод оцінювання впливу неполадок в ІТС на основі комбінування алгоритмічного і продукційного підходів; нові алгоритми вирішення оптимізаційних задач - керований і адаптивний генетичні алгоритми. В практичному плані створено: систему аналізу параметрів ІТС на основі накопичених даних їх функціонування, систему автоматизованого програмування, систему управління функціонуванням ІТС.

Впровадження нової технології автоматизованого проектування і управління експлуатацією великих ІТС дозволяє суттєво прискорити процес проектування великих ІТС і підвищує їх ефективність, надійність і якість на основних етапах життєвого циклу ІТС.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 2302-f.doc260.5 КБ