Розробка інструментарію для побудови складних багатокомпонентних моделей

1. Номер державної реєстрації теми - 0112U000557, НТУУ «КПІ» - 2526-п.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Створено інструментарій для побудови багатокомпонентних моделей комплексного оцінювання процесів сталого розвитку. Інструментарій розроблено як компонент системи інтелектуальної обробки даних Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку та взаємодіє з іншими компонентами інформаційно-аналітичної системи Світового центру даних. Реалізовано інтерфейс користувача на базі тонкого клієнта, що забезпечує функції графічної інтерактивної побудови моделей та візуалізацію розподіленої мультидисциплінарної інформації і надання інструментальних засобів для її аналізу.

Було організовано уніфікований процес побудови моделей шляхом створення синтаксису метаопису відповідних моделей. Це дозволяє створити набір шаблонів, що задають перетворення базових елементів моделей у відповідні програмні коди. Цей підхід забезпечує незалежність середовища моделювання від специфіки систем керування базами даних, використовуваних для збереження вихідних і результуючих даних, та мов реалізації програмного коду. Підхід, побудований на основі використання шаблонів, дозволяє легко змінювати формат та семантику вихідних даних в широких межах: від програмного модулю до гіпертекстового документу HTML.

Розроблений програмний продукт не залежить від платформи виконання та працює на типових серверних операційних системах, забезпечує взаємодію з БД. Результати виконання проекту випробовано на прикладі створення моделі для кількісного оцінювання процесів сталого розвитку регіонів України та її обчислення, випробування містило створення і візуалізацію моделі, її опису, формування необхідних формул для розрахунків та генерацію процедури для обчислень і збереження результатів обчислень в базі даних.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 2526-p.doc157.5 КБ