Згуровський М.З.

Доктор технічних наук, професор, академік та член президії Національної академії наук України, член Академії педагогічних наук України, іноземний член Російської академії наук, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України.

http://iasa.kpi.ua/community-uk/administration/zgurovsky
http://kpi.ua/zgurovsky
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EDThQNkAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Розробка он-лайн платформи аналізу і сценарного планування сталого розвитку регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей

Метою роботи є підвищення повноти та ефективності аналітичної та інформаційної підтримки процесу прийняття управлінських рішень (у формі середньотермінових і довготермінових стратегій та послідовностей дій влади), спрямованих на забезпечення сталого розвитку окремих регіонів і України в цілому, як складних соціальноекономічних об’єктів за рахунок розробки нових і удосконалення існуючих методів системного аналізу, інтелектуального аналізу великих даних, методів передбачення, сценарного планування та управління та он-лайн платформи для їх застосування в режимі ситуаційного центру.

Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знання

Створено модель комплексного кількісного оцінювання рівня розвитку суспільства, заснованого на знаннях, із застосуванням апарату теорії корисності. Проведено моделювання для країн світу та регіонів України, за результатами якого створено тематичні панелі для представлення та аналізу результатів дослідження в режимі он-лайн. В ході виконання дослідження також створено методику верифікації прикладних моделей складних систем, яка базується на операціях агрегування і узагальнення, та застосуванні еквівалентних перетворень для категорій, які описують предметну область.

Розробка інструментарію для побудови складних багатокомпонентних моделей

Створено інструментарій для побудови багатокомпонентних моделей комплексного оцінювання процесів сталого розвитку. Інструментарій розроблено як компонент системи інтелектуальної обробки даних Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку та взаємодіє з іншими компонентами інформаційно-аналітичної системи Світового центру даних. Реалізовано інтерфейс користувача на базі тонкого клієнта, що забезпечує функції графічної інтерактивної побудови моделей та візуалізацію розподіленої мультидисциплінарної інформації і надання інструментальних засобів для її аналізу.

Розробка методології та математичних основ кількісного оцінювання процесів сталого розвитку та впливу на них сукупності глобальних загроз у глобальному та регіональному контекстах

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001738, НТУУ «КПІ» - 2401-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.