Розробка методології та математичних основ кількісного оцінювання процесів сталого розвитку та впливу на них сукупності глобальних загроз у глобальному та регіональному контекстах

1. Номер державної реєстрації теми - 0111U001738, НТУУ «КПІ» - 2401-ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., проф., академік НАН України Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Побудовано моделі оцінювання еколого–соціально–економічних систем різного рівня (підприємств, бізнес-структур, галузей, регіонів, країн) з позицій концепції сталого розвитку, розроблено критерії та підходи щодо вибору відповідних груп індексів та індикаторів, обгрунтовано групи глобальних та регіональних загроз, що впливають на процеси сталого розвитку країн світу та регіонів України, розроблено підходи для аналізу їх впливу на процеси сталого розвитку. Розроблено загальний підхід до розв’язання проблеми узгодження даних різної природи в міждисциплінарних дослідженнях. Розроблено методи коректного перетворення даних з урахуванням особливостей їх вимірювання (методи індивідуального лінійного та нелінійного нормування даних, бієктивного суміщення даних, виміряних в номінальних шкалах) та методи кількісного оцінювання узгодженості даних.

З використанням розробленої моделі оцінювання проведено аналіз динаміки розвитку країн світу та регіонів України в контексті якості та безпеки життя людей з позицій концепції сталого розвитку за період з 2005 по 2013 рр., проаналізовано вплив сукупності глобальних та регіональних загроз на розвиток еколого–соціально–економічних систем різного рівня, визначено критичні значення індикаторів загроз, виявлено і досліджено причинно-наслідкові зв'язки між різноманітними процесами, що відбуваються в еколого–соціально–економічних системах різного рівня.

Розроблено принципи організації інструментальних бібліотек інтелектуального аналізу даних, створено програмні бібліотеки, що реалізують методи узгодження та аналізу даних різної природи, і механізми використання цих бібліотек для побудови запропонованої моделі оцінювання сталого розвитку.

Компонента якості життя людей
ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2401-f.doc492 КБ