Дисперсійно-стебілізовані вуглеводневі олігомери та їх потенціал для наноспінтроніки

Розроблено новий клас вуглеводневих матеріалів на основі діамондоїдних олігомерів та досліджено їх спектральні, термічні та електронні властивості. Розроблено методи селективної функціоналізації нижчих та вищих діамондоїдів. Створено методи сполучення нижчих діамондоїдів в олігомери. Зроблено рентгеноструктурні та термогравіметричні спектри олігомерів нижчих діамондоїдів. Запропоновано модель, яка адекватно враховує вплив дисперсійних взаємодій в олігомерах діамондоїдів на їх фізико-хімічні характеристики. Розроблено методи синтезу похідних олігомерів нижчих діамондоїдів. Зроблено фотоелектронні спектри та спектри рентгенівського поглинання отриманих олігомерів. Розроблено ефективні методи отримання симетричних та несиметричних олігомерів вищих діамондоїдів, в яких поєднуються послаблені вуглець-вуглецеві зв’язки з багаточисельними внутрішньомолекулярними Ван-дер-Ваальсовими взаємодіями між атомами водню діамондоїдних каркасів. Розроблено методи синтезу функціональних похідних олігомерів вищих діамондоїдів для вивчення іх властивостей на поверхнях матеріалів як перспективні сполуки для наноспінтроніки та наноелектроніки. Отримано експериментальні та розрахункові дані структури та енергетики олігомерів вищих діамондоїдів. Проведено порівняння різних базисів комп’ютерного моделювання, які можуть адекватно враховували дисперсійні взаємодії отриманих молекул. Досліджено фізико-хімічні властивості отриманих сполук. Створено концепцію відносних вкладів сильних та слабких взаємодій в енергетику індивідуальних молекул.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2520-f.pdf204.82 КБ