Фокін А.А.

Дисперсійно-стебілізовані вуглеводневі олігомери та їх потенціал для наноспінтроніки

Розроблено новий клас вуглеводневих матеріалів на основі діамондоїдних олігомерів та досліджено їх спектральні, термічні та електронні властивості. Розроблено методи селективної функціоналізації нижчих та вищих діамондоїдів. Створено методи сполучення нижчих діамондоїдів в олігомери. Зроблено рентгеноструктурні та термогравіметричні спектри олігомерів нижчих діамондоїдів. Запропоновано модель, яка адекватно враховує вплив дисперсійних взаємодій в олігомерах діамондоїдів на їх фізико-хімічні характеристики. Розроблено методи синтезу похідних олігомерів нижчих діамондоїдів.

Мономолекулярні нанопровідники і нанонапівпровідники на основі внутрішньо-допованих діамондоїдів

За допомогою комп’ютерного моделювання було оптимізовано геометрію, розраховано залежність електронних властивостей діамондоїдів від їх розміру; наявності як одного, так і двох різних замісників в молекулі (зовнішнє допування); від заміни атомів вуглецю в певних положеннях діамондоїду (внутрішнє допування) одним та двома гетероатомами.