Електрохімічний пристрій для визначення вмісту діоксиду сульфуру в повітрі та в технологічних газових середовищах

Електрохімічна  комірка  та  пристрій  для визначення SO2 в  повітрі  та  технологічних середовищах

Розроблено газодифузійні каталітично активні 3D-електроди на основі вентильних металів, які мають дворівневу просторову структуру, що включає мікропористе композитне електрокаталітичне покриття, нанесене на дисперсну основу, та пористу регулярну структуру самого електрода, яка може включати як тільки електрокаталітично активний матеріал, так і суміш останнього з іншими дисперсними матеріалами. Визначені кінетичні параметри окисно-відновних реакцій та масопереносу в електрохімічних системах із капілярно-пористими мембранами і каталітично активними 3D-електродами в індивідуальних розчинах галогенідів літію, перхлоратної та ортофосфатної кислот та за присутності медіаторних систем на основі оксоаніонів. Встановлено оптимальні для визначенчення SO2 в повітрі каталітично активні складові робочого електрода – манган (IV) оксид для розчину перхлоратної кислоти та рутенію (IV) оксид за присутності іодату в якості медіатора окиснення SO2. Встановлено механізми їх каталітичної дії. Створено селективні, з високою роздільною здатністю мініатюрні лабораторні зразки електрохімічного пристрою SO2 на основі нової технології формування каталітично активних 3D-електродів з використанням медіаторного каталізу. Проведено дослідно-промислове їх випробування з визначенням метрологічних характеристик (діапазон визначення SO2 від 10 до 10 000 ррm ). Створено технічний опис розробленого пристрою, який може використовуватися в газоаналітичних системах для контролю вмісту шкідливих речовин у викидах ТЕС.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2800.pdf321.79 КБ