Розробка радіолінії із гігабітною пропускною здатністю терагерцового діапазону для надвисокошвидкісних розподільчих мереж доступу

Отримано експериментальний зразок цифрової радіолінії із гігабітною пропускною здатністю, що функціонує в терагерцовому діапазоні і який може бути використаний в надвисокошвидкісних розподільчих мережах мобільного зв’язку нового покоління для забезпечення передавання та приймання цифрової інформації зі швидкістю до 1 Гбіт/c в діапазоні частот 128 – 134 ГГц на дальності зв’язку в межах 1 км.
Спроектовано головні функціональні вузли передавально-приймального тракту каналу радіозв’язку терагерцового діапазону з використанням програмного забезпечення. Проведено дослідження, коригування та оптимізація окремих функціональних вузлів радіолінії. Налагоджена структурна схема спроектованої експериментальної установки для дослідження сигналів цифрового телебачення при їх передаванні по приймально-передавальному тракту терагерцового діапазону.
Визначено можливість радіорелейної лінії терагерцового діапазону передавати сигнали 137 каналів стандарту DVB-C зі швидкістю 5.206 Гбіт/с на відстані до 2,3 км, при наявності підсилення вихідної потужності передавального тракту до 50 мВт.
Реалізовано гетерогенний дуплексний режим роботи радіолінії із гігабітною пропускною здатністю в терагерцовому діапазоні 130–134 ГГц, для тестування якої в лабораторних умовах розроблена методика випробування.
Запропоновано технічне рішення щодо створення функціональних вузлів приймального і передавального трактів з накачкою на основній гармоніці та з використанням квазіоптичних і просторових методів сумування потужності, що дозволить вперше створити в терагерцовому діапазоні передавальні (з вихідною потужністю до 5 мВт) та приймальні (з коефіцієнтом шуму на рівні 10 дБ) радіотракти.
Обґрунтовано та запропоновано технічні рішення щодо підвищення пропускної здатності і збільшення зони покриття інформаційно-телекомунікаційних мереж з використанням телекомунікаційної системи терагерцового діапазону.
Результати роботи впроваджено в навчальний процес. Розроблено новий розділ «Проектування радіорелейних систем терагерцового діапазону» з навчальної дисципліни «Безпроводові телекомунікаційні системи ТКС-1». Розроблено лабораторну роботу для практикуму «Дослідження передавання радіосигналів цифрового телебачення по радіорелейній лінії терагерцового діапазону» з навчальної дисципліни „Радіорелейні та тропосферні системи передачі”. Видана 1 монографія відповідно до вимог МОН. Отримано 7 патентів України на корисну модель та 2 рішення про видачу патентів України на винаходи. Опубліковано 11 статей (з них 5 –в журналах, що входять до науково-метричних баз даних WebofScience та Scopus з індексом SNIP ≥ 0,8 (SourceNormalizedImpactPerPaper), опубліковано 20 доповідей на 5 міжнародних конференціях. Захищено одну магістерську роботу.
Розробка відповідає світовому рівню. Розроблено нові схемо-технічні рішення та технології створення апаратно-програмних засобів радіорелейної лінії діапазону частот 128-134 ГГц для передачі надвисокошвидкої (до 1,2 ГГбіт/с) передачі цифрової інформації.
Результати роботи використовуються спільно з ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова (м.Київ) у рамках виконання робіт по проектуванню контрольно-вимірювальної апаратури субтерагерцового діапазону та Одеським обласним радіотелевізійним передавальним центром (м. Одеса) (договір № С/986 від 20.06.2016 р.) для створення засобів передачі для побудови надвисокошвидкісних (понад 1 Гбіт/с) транспортних розподільчих мереж

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2016_2846.pdf788.21 КБ