Композиційні наноструктуровані матеріали з регульованими фізико-хімічними властивостями

Отримано дослідні зразки новітніх каталізаторів та фотокаталізаторів на основі вперше синтезованих нанорозмірних оксидів металів, визначено кінетичні закономірності перебігу окисно-відновних процесів за їх участю у забруднених водних середовищах. Встановлено експериментальні залежності ступеня фотокаталітичного очищення модельних стічних вод від природи забрудника та його концентрації. Обґрунтовано технологічні параметри проведення рідиннофазних окисно-відновних процесів очищення стічних вод від полютантів різного походження. Визначено технологічні параметри процесів фотокаталітичного та окисно-відновного очищення стічних вод від органічних та неорганічних забрудників створеними каталітичними системами на основі нанорозмірних оксидів металів. Розроблено технологічні засади очищення стічних вод фармацевтичних виробництв каталітичними наноструктурованими металоксидними системами.
Встановлено основні закономірності процесів одержання композиційних матеріалів на основі природних силікатів. Синтезовано аміно-функціональні, залізо– та кремнеземвмісні силікатні композити. Досліджено структурно-сорбційні характеристики та фізико-хімічні властивості одержаних поруватих багатофункціональних композитів. Встановлено, що отримані матеріали ефективно видаляють неорганічні токсиканти із вод, як в катіонній, так і аніонній формах, в широкому діапазоні рН. Показано, що одержані композити можуть бути використані як перспективні сорбенти для вилучення іонів металів (кобальту, арсену) та природних радіонуклідів (урану) із водного середовища, в тому числі із забруднених поверхневих та ґрунтових вод з підвищеною мінералізацією. Запропоновано технологічну схему одержання залізовмісних сорбентів на основі органофілізованого бентоніту та шляхи їх утилізації за керамічною технологією.
Розроблено технологію одержання піролітичним методом прозорих електропровідних оксидно-металевих покриттів на неорганічному натрійкальційалюмосилікатному флоат-склі. Виготовленно промислово-дослідні партії зразків скла спеціального призначення з електрообігрівом для захисту від запотівання та обмерзання. Розроблено технологію нанесення самоочисного фотокаталітичного покриття на основі анатаза на силікатне скло та виготовлено дослідну партію зразків. Показано високу ефективність застосування методу іонообмінного зміцнення для одержання багатошарових наноструктурованих склоподібних матеріалів.

Дослідні зразки скла з прозорим електропровідним покриттям
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2003.PDF823.3 КБ