Корнілович Б.Ю.

Композиційні наноструктуровані матеріали з регульованими фізико-хімічними властивостями

Дослідні зразки скла з прозорим електропровідним покриттям

Отримано дослідні зразки новітніх каталізаторів та фотокаталізаторів на основі вперше синтезованих нанорозмірних оксидів металів, визначено кінетичні закономірності перебігу окисно-відновних процесів за їх участю у забруднених водних середовищах. Встановлено експериментальні залежності ступеня фотокаталітичного очищення модельних стічних вод від природи забрудника та його концентрації. Обґрунтовано технологічні параметри проведення рідиннофазних окисно-відновних процесів очищення стічних вод від полютантів різного походження. Визначено технологічні параметри процесів фотокаталітичного та окисно-відновного очищення стічних вод від органічних та неорганічних забрудників створеними каталітичними системами на основі нанорозмірних оксидів металів. Розроблено технологічні засади очищення стічних вод фармацевтичних виробництв каталітичними наноструктурованими металоксидними системами.

Одержання високоефективних силікатних матеріалів для захисту водного басейну від радіоактивного забруднення

Застосування сучасних підходів хімії поверхні та колоїдної хімії дає змогу цілеспрямовано підвищити сорбційні ємність та селективність матеріалів на основі глинистих мінералів за рахунок регулювання характеристик пористої структури та зміни природи активних сорбційних центрів. Важливою особливістю глинистих мінералів є їх значна обмінна ємність, що пов’язана з широко розвиненим гетеровалентним ізоморфізмом, а також з Si – OН та Al – OН функціональними групами на бічних гранях алюмокремнекисневих пакетів.

Золь-гель синтез наноматеріалів на основі шаруватих силікатів для вилучення токсикантів з водних середовищ

Конструкція контейнера для розміщення активного завантаження

Розроблено високоефективні сорбуючі матеріали на основі шаруватих силікатів за допомогою модифікації їх поверхні четвертинними амонієвими солями, неорганічними полігідроксокомплексами металів та сполуками заліза для очищення вод, забруднених важкими металами та природними радіонуклідами. Встановлено основні засади синтезу наноматеріалів із заданими фізико-хімічними характеристиками та структурою на основі дисперсій шаруватих силікатів.

Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.

Розроблені сучасні високоселективні пористі керамічні та склокристалічні матеріали з заданими фізико-хімічними характеристиками, структурою та високими експлуатаційними властивостями (розвинена пориста структура, високі сорбційні властивості та селективність, підвищені термо- та кислотостійкість, механічна міцність тощо) для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами.  Встановлені основні засади синтезу таких матеріалів на основі дисперсій шаруватих силікатів, а також принципи регулювання їх характеристик в залежності від умов синтезу та модифікува