Інноваційні технології та верстатно-інструментальне оснащення високопродуктивної обробки різанням сучасних конструкційних матеріалів

При виконанні проекту була застосована комплексна структура проведення досліджень, в якій вибір конкретного типу дослідження визначався цілями і завданнями, які вирішувались на окремих етапах його проведення. По-перше, при розробленні математичних моделей процесів формоутворення різанням був використаний підхід, заснований на чисельному та імітаційному моделюванні, а для визначення деяких емпіричних параметрів моделей – використані методи планування експерименту та регресійний аналіз. По-друге, при розробленні динамічних моделей шпиндельних вузлів був використаний системний підхід, що розглядає шпиндельний вузол як складну систему з урахуванням процесу різання та оточуючих елементів всієї технологічної обробної системи. По-третє, при пошуку інноваційних рішень оброблення композиційних матеріалів використаний метод експериментальних досліджень для перевірки ефективності і встановлення адекватності.
Створені теоретичні засади управління процесом різання, що спрямовані на вирішення задачі оптимізації і розділяються за часом надходження інформації, яка використовується для формування управління. В процесі виконання досліджень з’ясувалося, що найбільш ефективним методом досягнення необхідної точності оброблення деталей складного контуру в умовах невизначеності параметрів технологічної обробної системи є управління за апостеріорною інформацією. Розроблені основи управління за апостеріорною інформацією, що передбачають використання можливостей сучасних верстатів з ЧПК, створені програмні засоби автоматизації проектування скорегованих траєкторій оброблення, які були практично апробовані на верстатах токарної та фрезерної групи, зокрема ST-20 MF-3 HAAS.
Розроблено узагальнену динамічну модель шпиндельних вузлів верстатів як складної механічної коливальної системи, що містить підсистеми інструменту/заготовки, шпинделя на опорах і корпусу, закріпленого на основі. Це складає теоретичну основу створення нових, більш досконалих методів оцінки динамічного стану шпиндельних вузлів.
Інноваційні технології оброблення композиційних матеріалів передбачають застосування нового верстатно-інструментального забезпечення, яке було розроблене для операцій свердління з оптимізацією і розширенням функціональних і технологічних можливостей.

Експериментальний зразок інструментального пристрою для свердління отворів у композиційних матеріалах
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2019_2017.PDF435.2 КБ