Використання потенціалу гідробіонтів для конверсії біосировини та забруднень стічних вод

Розроблено нову технологію переробки біосировини з отриманням енергоносіїв при одночасному очищенні стічних вод рибницьких господарств із замкнутим циклом водозабезпечення. Створено замкнений цикл переробки відходів, в якому на кожній стадії селекціоновано необхідну асоціацію мікроорганізмів. Запропоновано очищення стічної води від біогенних елементів за допомогою мікроводоростей, метаболізм яких керовано змінюється з метою підвищеного виходу триацилгліцеролів – сировини для отримання біодизельного палива. Відходи мікроводоростей та культуральне середовище запропоновано використовувати для вирощування риби. Кінцевою продукцією запропонованої біотехнології є організми вищих трофічних рівнів, приріст біомаси яких можна утилізовувати як корм рибам. Високі кондиції якості очищеної води дають змогу мінімізувати скид у природні водойми та значно збільшити рівень рециркуляції (до 90-95%). Встановлено, що культивування ряскових в очисних спорудах – установках із замкнутим циклом водозабезпечення (УЗВ) дозволяє трансформувати в цінну для риб білкову біомасу 97-99% розчинених сполук нітрогену та фосфору, внаслідок чого на 15- 20% знижується потреба у кормах, зменшуються витрати на очищення води та обсяги утворених відходів. Визначено, що рівень мінералізації утворених осадів досягає 65 70%. Висока кормова цінність олігохет дозволяє суттєво знизити витрати на корми для молодших вікових груп риб, що позитивно відображується на собівартості вирощеної продукції. Визначено параметри біотехнологічного процесу культивування мікроводорості Chlorella vulgaris з підвищеним вмістом ліпідної фракції для отримання біодизельного палива за використання екстракту пташиного посліду. З метою підвищення виходу водню вперше запропоновано поєднати ферментативний процес переробки низькопотенційної біоенергетичної сировини з біопаливним елементом, за використання якого одночасно можна одержати біопаливо і електричну енергію.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2018_2041.pdf206.01 КБ