Розробка методів і розрахункового інструментарію для об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення космічних інфрачервоних камер дистанційного зондування Землі

Cтворено нові розрахункові методи об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення інфрачервоних передавальних камер космічного базування на базі розробленої фізико-математичної моделі оптико-електронної системи формування і перетворення сигналів від наземних об’єктів і фонів до кінцевого інформаційного пакету тепловізійної системи. На основі запропонованих методів прогнозування ефективності функціонування космічних інфрачервоних передавальних камер розроблено два нових методи узгодження радіуса кружка розсіювання об'єктива і розміру піксела мікроболометричної матриці, що дозволяє збільшити ймовірність правильного виявлення наземних об’єктів до 10%. Розроблено метод субпіксельної обробки зображень в космічних тепловізорах, який дозволяє підвищити просторову роздільну здатність до 50%.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес у вигляді нової лекції на тему «Оцінка якості інфрачервоних систем спостереження» (навчальна дисципліна «Проектування інфрачервоних сенсорів») та лабораторної роботи на тему «Оцінка впливу дискретизації на тепловізійне зображення» (навчальна дисципліна «Тепловізійні оптико-електронні прилади»). Також за результатами НДР вдосконалені навчальні лекційні курси «Оптико-електронні системи спостереження», «Космічні і авіаційні оптико-електронні прилади».

Захищено одну докторську дисертацію та три кандидатські дисертації. Підготовлено до захисту три кандидатські дисертації. Отримано три патенти. Опубліковано дві монографії. Опубліковано 19 статей (з них 16 в журналах, що входять до наукометричних баз даних), в тому числі – 6 за участю студентів; опубліковано 14 доповідей на 6 науково-технічних конференціях. Опубліковано один підручник з грифом МОН України та один навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ», захищено 5 магістерських дисертацій та 4 дипломні проекти спеціаліста.

Запропонований метод підвищення роздільної здатності при субпиксельній реєстрації зображень
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2015_2721.pdf453.99 КБ