Колобродов В.Г.

Оптико-цифровий процесор для обробки зображень в тепловізійних системах спостереження

У даній роботі досліджуються шляхи підвищення ефективності когерентних оптичних спектроаналізаторів (КОС). Підвищення ефективності досягається за рахунок використання в КОС вхідного транспаранта у вигляді просторово-часового дискретного модулятора світла і реєстратора просторового спектра за допомогою матричного приймача випромінювання (МПВ). Узгодження параметрів модулятора, фур’є-об’єктива і МПВ дозволила покращити технічні характеристики КОС. Під узгодженням розуміється вибір параметрів компонентів КОС, які дозволяють отримати покращені характеристики КОС.

Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів

Розроблено новітню модель інформаційних перетворень при дистанційних спостереженнях з борта авіаційного або космічного апарату з використанням тепловізійної оптико-електронної системи спостереження. Ця модель враховує характеристики фонів, цілей, оптичної системи та матричного приймача випромінювання, що дозволяє досліджувати шляхи покращення технічних характеристик основних блоків системи.

Математичне моделювання та розробка засобів діагностики стану людини на основі аналізу інфрачервоного випромінювання патогенних зон

В результаті комплексних досліджень на перетині двох галузей знань – оптико-електронного приладобудування і медицини створено нові розрахункові методи оцінки інфрачервоного випромінювання біологічного об’єкта в патологічній зоні тіла, що враховує процеси температурної регуляції та надає можливість визначати розподіл температури в м`язових тканинах та глибину розташування областей гіпотермії. Запропоновано вдосконалену модель системи «пацієнт – тепловізор – лікар», яка враховує реальні характеристики складових цієї моделі.

Розробка методів і розрахункового інструментарію для об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення космічних інфрачервоних камер дистанційного зондування Землі

Cтворено нові розрахункові методи об’єктивної оцінки просторового і енергетичного розділення інфрачервоних передавальних камер космічного базування на базі розробленої фізико-математичної моделі оптико-електронної системи формування і перетворення сигналів від наземних об’єктів і фонів до кінцевого інформаційного пакету тепловізійної системи.

Розробка комплексу багатоспектрального моніторингу навколишнього середовища для запобігання аваріям, надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків

Розроблення математичної моделі інформаційного середовища для виявлення термічних аномалій в поточній фоноцільовій обстановці та технічних засобів дистанційного моніторингу на базі багатоспектральних оптико-електронних систем спостереження (ОЕСС) дозволяють запобігати аваріям або діагностувати стан об’єктів спостереження під час аварій. Додатні або від’ємні радіаційні контрасти, значення яких перевищують штатні для поточної фоноцільовій обстановки величини, свідчать про можливість або існування аварійної ситуації.

Розробка методів обробки сигналів інфрачервоних датчиків для покращення виявлення цілей оптико-електронними системами спостереження.

Даний проект присвячений одному з актуальних напрямків розвитку приладобудування – підвищенню комплексної ефективності функціонування інфрачервоних (ІЧ) оптико-електронних систем спостереження (ОЕСС).

Робота над проектом складалась з трьох взаємопов’язаних функціональних блоків:

-  математичне моделювання процесів перетворення інформації в ІЧ ОЕСС, пошук найважливіших ланок системи, дослідження поведінки інформаційної системи в різних умовах та за різних впливів;

Розробка теоретичних засад проектування елементів дифракційної оптики та систем на їх основі

Вирішена наукова проблема розробки теоретичних засад проектування елементів дифракційної оптики та систем на їх основі. На основі досліджень отримані такі результати:

Отримано наближене рівняння дифракції Френеля, яке використовується при проектуванні оптичних систем на основі теорії дифракції.