Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних апаратів

Розроблено новітню модель інформаційних перетворень при дистанційних спостереженнях з борта авіаційного або космічного апарату з використанням тепловізійної оптико-електронної системи спостереження. Ця модель враховує характеристики фонів, цілей, оптичної системи та матричного приймача випромінювання, що дозволяє досліджувати шляхи покращення технічних характеристик основних блоків системи. Розрахункові алгоритми базуються на просторово-частотній фільтрації в трактах проходження сигналу і дають змогу виконувати задачі аналізу та синтезу систем з врахуванням зорового сприйняття або без нього. Модель є сумісною з діючими стандартами НАТО. Створено нові методи розрахунку просторового і енергетичного розділення сучасних і перспективних тепловізійних оптико-електронних систем спостереження. Розроблено методи підвищення просторового розділення бортових тепловізорів шляхом реєстрації субпіксельно зміщених зображень. Роздільна здатність для типових об’єктів спостереження може бути покращеною на 20-30 %. Обґрунтовано інженерні рішення з підвищення енергетичної чутливості космічних і авіаційних тепловізійних систем спостереження. Результати роботи впроваджено у навчальний процес у вигляді нових розділів у лекційних курсах дисципліни «Космічні та авіаційні оптико-електронні = прилади» (розділи «Методи підвищення ефективності авіакосмічних оптико-електронних систем спостереження», «Вибір смуги пропускання для космічних тепловізійних ОЕСС»), «Прийом та обробка сигналів в оптико-електронних приладах» (розділ «Розрахунок відстані спостереження рухомої ОЕС при використанні критерія Неймана-Пірсона»), «Інфрачервоні сенсори» (розділ «Особливості формування фоно-цільової обстановки при надирних спостереженнях»). Також результати роботи впроваджено в новій лабораторній роботі «Визначення MRTD в умовах руху тепловізора» дисципліни «Оптичні вимірювання». Захищено 1 докторську та 1 кандидатську дисертації, прийнято до захисту 3 кандидатські дисертації. Видано 2 монографії, 1 підручник, опубліковано 17 наукових статей, з яких 7 – у виданнях, які входять до наукометричних БД Scopus та Web of Science, 10 – у фахових наукових виданнях України, в тому числі – 5 із студентами. Зроблено 26 доповідей на міжнародних та вітчизняних наукових конференціях. Отримано 5 патентів України. Захищено 7 магістерських дисертацій та 6 дипломних проектів.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2017_2903.pdf205.95 КБ