Побудова інформаційно-аналітичної платформи сценарного аналізу на основі великих обсягів слабкоструктурованої інформації.

Дослідження спрямовано на побудову інформаційно-аналітичної платформи, яка забезпечить проведення сценарного аналізу соціальних, економічних, екологічних процесів у складних системах з наявністю людського фактору, використовуючи методи поглибленого аналізу великих обсягів слабкоструктурованої інформації, агрегованої з різних джерел, і експертні підходи методології передбачення. Розроблена інформаційно-аналітична платформа забезпечує збір, агрегування, обробку, класифікацію різнорідної структурованої і неструктурованої інформації щодо заданої проблеми, виділення основних індикаторів і прогнозування їх поведінки, використання методів якісного аналізу для подолання неповноти, неточності, нечіткості, протирічності наявної інформації, визначення критичних факторів, передбачення плину соціальних, економічних, екологічних процесів у складних системах і побудову сценаріїв щодо них.
Досліджено сучасні підходи, методи та моделі збереження великих обсягів слабко структурованої інформації. Вивчено та структуровано потенційні джерела слабко структурованої інформації та типи документів, що можуть надходити цими джерелами. Запропоновано нові прийоми вирішення задачі вилучення оцінок, суджень та сподівань, а також емоційної забарвленості ситуацій, що описані природною мовою для супроводження процесів прийняття рішень. Реалізовано та протестовано багатокомпонентну структуру інформаційної моделі для вилучення і аналізу емоційної окраски текстів. Розроблено метод оцінювання і підвищення якості експертних оцінок парних порівнянь в методі аналітичних ієрархій. Запропоновано спосіб моделювання суджень експерта-реаліста, невизначеність якого обумовлена тільки шкалою Сааті, а також експертів-песиміста і оптиміста, в судженнях яких присутня додаткова невизначеність, обумовлена цими особистими якостями експерта. Розроблено критерії опису якості вхідних даних, що характеризують їх невизначеність, для використання модифікованого методу морфологічного аналізу. Запропоновано ряд нових прийомів і процедур модифікованого методу морфологічного аналізу, що покращують якість результатів методу, використовуючи дані, отримані шляхом обробки великих обсягів слабкоструктурованої інформації. Створено нечіткий модифікований метод морфологічного аналізу. Для розроблених в рамках роботи методів, процедур, алгоритмів створено комплексне програмне забезпечення.

ДолученняРозмір
Іконка PDF 2020_2118.pdf256.21 КБ