Створення теорії та схемотехнічних рішень немінімально-фазових планарних фільтрів зі змішаними зв’язками для засобів телекомунікацій

Об'єктом дослідження є немінімально-фазові радіохвильові фільтри планарної конструкції (смужкові та мікросмужкові), які поряд з резонаторами відбивного типу містять резонатори прохідного типу, і в яких використовуються змішані електромагнітні зв’язки між резонаторами. Предмет дослідження ⎯ вплив змішаних коефіцієнтів зв'язку електромагнітного характеру на частотні характеристики більш складних немінімально-фазових планарних фільтрів, що має привести до створення нової
теорії.
За результатами НДР створено теорію планарних немінімально-фазових фільтрів третього та четвертого порядку для засобів телекомунікацій з різноманітними частотними характеристиками. Створено методики побудови зазначених фільтрів, які не використовують низькочастотні прототипи, а дозволяють безпосередньо обчислити схемні елементи. Запропоновано і проаналізовано нові конструкції планарних смуго пропускаючих фільтрів (СПФ) з перехресними зв'язками, які характеризуються великим різноманіттям реалізованих частотних характеристик. Поряд з підвищеною односторонньою вибірковістю, вони можуть мати симетричну АЧХ з полюсом загасання, розташованим праворуч і ліворуч від смуги пропускання. Основу фільтрів складають пари близько розташованих один від одного східчасто-імпедансних резонаторів (SIR), електромагнітний зв'язок між якими носить змішаний характер, як ємнісний, так і індуктивний. Отримані експериментальні зразки нових планарних немінімально-фазових фільтрів третього та четвертого порядку для засобів телекомунікацій, та результати їх експериментального дослідження, які підтверджують теоретичні положення створеної теорії.
По результатам роботи опубліковано 11 статей в журналах IEEE, які належать до першого квартиля Q1, 2 статті в журналах, які належать до другого квартиля Q2. Всього опубліковано 18 статей, які проіндексовані в наукометричній базі Scopus. Опубліковано 7 докладів в матеріалах міжнародних IEEE конференцій, що входять до наукометричної бази Scopus. За результатами НДР написано розділ книги: “Planar bandpass filters with mixed couplings”. Lecture Notes in Networks and Systems, 2021, що використовуватиметься для підготовки аспірантів за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка. В роботі брали участь два здобувача наукового ступеня PhD і кандидата технічних наук, чиї дисертації близькі до завершення. За час виконання НДР сумарний індекс Гірша виконавців проєкту збільшився з h=13 до h=30, що сприяє покращенню показників КПІ ім. Ігоря Сікорського у світових рейтингах університетів.

Створення теорії та схемотехнічних рішень немінімально-фазових планарних фільтрів зі змішаними зв’язками для засобів телекомунікацій
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2021-2213.pdf249.11 КБ