Сидоренко С.І.

Сергій Іванович Сидоренко - проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки), доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України

Вплив йонного опромінення на структуру, абсорбційну здатність та корозійні властивості нанорозмірних металевих композицій

Показано перспективність методу бомбардування нанотовщинної вакуумно-конденсованої металевої речовини іонами малих енергій – як інструменту цілеспрямованого формування таких градієнтних розподілів структурно-фазових станів, які забезпечують нові властивості. Розроблено нові методичні підходи до структурного аналізу нанорозмірних матеріалів із використанням синхротронного випромінювання (із щільністю потоку фотонів більшою на 12 порядків, а тривалістю експозиції – в 150 разів меншою, ніж за традиційними методами рентгеноструктурного аналізу).

Формування градієнтних станів в наношарових металевих плівкових композиціях через процеси на зовнішній поверхні

Встановлено закономірності енергетично індукованих дифузійних структурно-фазових перетворень в плівкових функціонально-градієнтних плоскошарових матеріалах з суттєво відмінними термодинамічними та кристалохімічними властивостями шарів металів (V-Ag, Pd-Ho, Ni-Cu-Cr, та ін.).
Для досліджених нанотовщинних плоскошарових матеріалів встановлено ефект «дифузійного насосу»: при енергетичному впливі в аргон-, азот-, киснево-, воднево-вмісних атмосферах та в вакуумі 10-3 Па, 10-7 Па фізико-хімічні процеси на зовнішній поверхні термодинамічно визначають дифузійне фазоутворення в об’ємі.

Формування функціональних та біосумісних композиційних покриттів на сплавах титану і заліза, зміцнених вуглецевими нанотрубками та елементами втілення, за умов екстремальних енергетичних впливів

Модернізована установка на базі ННВ-6,6 з електромагнітним сепаратором  вуглецевої плазми

Вперше розвинуто наукові основи принципово нового способу формування біосумісних (із сплавами титану) покриттів з вуглецевими нанотрубками (ВНТ) на полікристалічних шарах окису кремнію з нікелевими та залізними каталітичними центрами

Закономірності формування біосумісних захисних покриттів на титанових та залізних сплавах для штучних протезів та медичного інструменту.

Обладнання вакуумної камери для іонно-плазмової обробки

Встановлено закономірності структурно-фазових перетворень при формуванні біосумісних захисних покриттів методами комплексної високоенергетичної обробки, що дозволяє свідомо керувати процесами їх створення, а також комплексом експлуатаційних властивостей. Важливою характеристикою біосумісних покриттів є їх міцний зв'язок з основою, що забезпечує довговічність існування імплантатів в організмі людини.

Фізичні принципи формування наноструктурного стану в жароміцних сплавах при фрикційній обробці плоских та складнофасонних поверхонь

Досліджено і запропоновано фізичні принципи формування мікро- та наноструктурних станів в приповерхневих шарах, які полягають в наступному: суперпозиція (поєднання) процесів деформації тертям та деформації перемішуванням що забезпечує такі наперед задані особливі структурно-фазові неоднорідності (розподіли) по глибині покриття (наприклад, мікро- і наноструктурування приповерхневих шарів на глибинах міліметрового діапазону від поверхні виробів, що значно перевищує глибини мікро- та наноструктурування під дією лише тертя; формування приповерхневих шарів, які складаються з когезійно пов’язаних