Якорнов Є.А.

Підвищення ефективності функціонування бездротової мережі зв'язку шляхом використання просторово-часової обробки радіосигналів в розподілених антенних системах

Макет дослідного зразка РАС із просторовою селекцією один від одного двох сигналів

Cуть роботи полягає в аналізі сучасних світових тенденцій розвитку бездротових мереж зв’язку (БМЗ) з розподіленними антенними системами (РАС) та розробці методології підвищення ефективності функціонування БСС з РАС на основі методів просторово-часової обробки радіосигналів (ПЧОС).

Розробка методів підвищення ефективності просторово-часової обробки телекомунікаційних сигналів на фоні перешкод

Запропоновано математичний апарат опису відліків адитивної суміші корисного сигналу, зовнішніх перешкод та внутрішніх шумів, які дискретизовані як у просторі, так й часі в каналах цифрової адаптивної антенної решітки, що базується на теоріях торцового та кронекерівського добутку матриць, на основі якого проведено статистичний синтез алгоритмів просторово-часової обробки сигналів для приймально-передавальних антенних систем з різною шириною характеристики спрямованості з використанням відомих критеріїв оптимальності при довільній формі хвильового фронту джерела радіовипромінювання для виріше