Павлов О.А.

Важкорозв’язувані задачі комбінаторної оптимізації та теорія ПДС-алгоритмів

Діаграма Гантта поопераційного плану для групи виробів.

Робота є продовженням циклу робіт з розвитку теорії ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів календарного та оперативного планування та прийняття рішень в складних соціально-економічних системах з мережевим представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами.

Теорія ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами

Вигляд вікна мережної моделі задачі ранжирування проектів розробки програмного забезпечення

Об’єкт дослідження – процеси планування та оперативного управління в складних організаційно-економічних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами. Предмет дослідження – розробка і застосування нових методів та концепцій планування, прийняття рішень та оперативного управління в складних організаційно-економічних системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами. Мета роботи – розвиток теорії ПДС-алгоритмів для важкорозв’язуваних задач комбінаторної оптимізації (ВЗКО), розробленої проф.

Створення математичних моделей та методів ієрархічного планування та прийняття рішень в виробничих системах з обмеженими ресурсами

Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої спрямовано проект – розробка математичних моделей та методів ієрархічного планування та прийняття рішень в складних організаційно-виробничих системах з мережним представленням технологічних процесів та обмеженими ресурсами.

Математичні моделі і методи планування та прийняття рішень в складних системах в умовах невизначеності.

1. Номер державної реєстрації теми – 0111U000740, НТУУ «КПІ» – 2400-ф.
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Павлов О.А.
3. Суть розробки, основні результати.