Горобець Ю.І.

Спектральні характеристики магнітовпорядкованих низькорозмірних нано- та мікрооб’єктів в обмінному наближенні

Залежності коефіцієнтів відбиття   та   для різних гілок спінової хвилі від частоти спінової хвилі  та величини зовнішнього магнітного поля.

Побудовано теорію поширення спінових хвиль у двопідгратковому антиферомагнетику з одноосьовою магнітною анізотропією та в феромагнітних наносистемах у формі сферичної нанооболонки, нанооболонки у формі еліпсоїду обертання («нанорис»), циліндричної нанотрубки кругового (круговий циліндр) та еліптичного (еліптичний циліндр) перерізу, а також для довільної феромагнітної наносистеми з трансляційною симетрією.

Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт.

напруженість магнітного поля 2500 Е

Розроблено нові принципи керування автоколивальними процесами на міжфазній поверхні провідник-електроліт за допомогою зовнішнього постійного магнітного поля. Отримано детальний опис автоколивальних явищ на міжфазній поверхні провідник-електроліт при накладанні постійного магнітного поля, яке є новим прикладом нелінійної самоорганізації в системі, що далека від термодинамічної рівноваги.