Вплив магнітного поля на автоколивальні процеси на міжфазній поверхні провідник-електроліт.

Розроблено нові принципи керування автоколивальними процесами на міжфазній поверхні провідник-електроліт за допомогою зовнішнього постійного магнітного поля. Отримано детальний опис автоколивальних явищ на міжфазній поверхні провідник-електроліт при накладанні постійного магнітного поля, яке є новим прикладом нелінійної самоорганізації в системі, що далека від термодинамічної рівноваги.

Показано, що залежність маси стравленої сталі від часу має квазіперіодичний характер, який залежить, зокрема, від складної конфігурації потоків електроліту, що виникають підчас процесу травлення, а також від геометрії розташування зразка. Отримано залежності коливальних характеристик від величини зовнішнього постійного магнітного поля, концентрації електроліту, температури, при якій відбувається корозія; вивчено вплив передісторії зразка, зокрема, попереднього відпалу та розмагнічування, на коливальні характеристики, а також вплив орієнтації магнітного поля по відношенню до виділених напрямків зразка.

Розраховані характеристичні статистичні параметри автоколивального процесу травлення сталевої пластини, зокрема, обчислені середня швидкість травлення, середньоквадратична швидкість травлення, максимальна та мінімальна швидкості травлення, а також середній період автоколивального процесу при різних концентраціях електроліту. Наукова новизна результатів НДР базується на ідеї залучення до досліджень таких параметрів впливу на хід реакцій, як взаємне розташування характерних напрямків зразка та зовнішнього магнітного поля, а також комбінації цього впливу з впливом гравітаційного поля Землі. Показано, що за допомогою комбінації складових реакції та зовнішніх чинників можна досягти оптимальних значень фізичних характеристик автоколивального процесу на міжфазній поверхні провідник-електроліт.

напруженість магнітного поля 2500 Е