Біогенні чинники мікробного походження

Фундаментальні засади органохімічного вилуговування кольорових, рідкісних та благородних металів з мінеральної природної та вторинної техногенної сировини

Визначення механізмів взаємодії біогенних чинників з мінералами дозволяє цілеспрямовано використовувати закономірності їх взаємодії для селективного вилучення цільових елементів. Оцінку спроможності органічних кислот до реакцій вилуговування виконували за класичними термодинамічними параметрами - за зміною енергії Гіббса (∆G0f), ентальпії утворення продуктів реакцій (∆H0f), ентропії реакцій (∆S0f), енергією активації процесу вилуговування (Eр), константами рівноваги реакцій (Kр) та енергією кристалічної гратки цільового мінералу (Uкр).