Теорія поля

Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів

Розроблені спеціальні методи теорії поля, які направлені на дослідження векторних і тензорних полів кінематичних і динамічних параметрів технологічних систем верстатів. Методи застосовано при дослідженнях обертових систем шпиндельних вузлів верстатів із циклічними змінами поля параметрів. Встановлено закономірності вібраційного поля одномірних та багатомірних континуальних динамічних систем верстатів. Розроблено принципово новий метод опису стохастичних просторових сил різання у вигляді тензорного поля кореляційних моментів проекцій випадкового вектора сили різання.