Розробка спеціальних методів теорії поля і вдосконалення на їх основі просторових стохастичних технологічних систем металорізальних верстатів

Розроблені спеціальні методи теорії поля, які направлені на дослідження векторних і тензорних полів кінематичних і динамічних параметрів технологічних систем верстатів. Методи застосовано при дослідженнях обертових систем шпиндельних вузлів верстатів із циклічними змінами поля параметрів. Встановлено закономірності вібраційного поля одномірних та багатомірних континуальних динамічних систем верстатів. Розроблено принципово новий метод опису стохастичних просторових сил різання у вигляді тензорного поля кореляційних моментів проекцій випадкового вектора сили різання. Запропоновано уточнені математичні моделі просторових двох координатних стохастичних динамічних систем верстатів, поданих у вигляді сукупності твердотільних елементів із пружно-дисипативними зв'язками. Дослідження проведені з використанням розроблених методів опису інерційних властивостей системи у вигляді стохастичного тензорного поля моментів інерції системи. Встановлені особливості вібраційних полів двох координатної системи. Зокрема, виникнення поля динамічних параметрів обумовлених гіроскопічними моментами, які виникають внаслідок взаємопов'язаних переносних рухів елементів системи. Розроблені методи теорії поля застосовані для досліджень технологічних систем із квазітекучим робочим середовищем, які мають місце при віброабразивній обробці деталей. Досліджено поля кінематичних параметрів (швидкостей, прискорень) та динамічних параметрів (сил) у квазітекучому середовищі. Встановлено наявність хвильових процесів у квазітекучому середовищі та запропоновані методи їх позитивного використання для підвищення ефективності процесів обробки.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2314-f.doc169.5 КБ