Оцінювання

Розроблення, вдосконалення, керування і оцінювання екологічної сталості та безпеки промислових і територіальних утворень як систем із замкненими циклами

Розроблено методики комплексного оцінювання ресурсоефективності, впливу на довкілля та безпеки різномасштабних обєктів і систем для ефективного ухвалювання рішень та керування. Запропоновано показники для оцінювання екологічної складової сталого розвитку регіонів України та їх вразливості до загроз екологічного характеру з врахуванням критеріїв ресурсоефективності та карбонової інтенсивності. Проведено комплексний аналіз екологічної складової у вимірах сталого розвитку для регіонів та макрорайонів України та профільний аналіз екологічної сталості регіонів.

Системна інженерія проектів інформатизації фінансово-інвестиційної діяльності та прогнозування ризику банкрутства організаційних систем

Розроблено уніфіковану мета-модель системної інженерії систем управлiння фiнансово-iнвестицiйною дiяльнiстю, що базується на теорії діяльності О.М. Лєонтьєва та на розширенiй моделi Ерiксона–Пенкера, модифiкованій для врахування специфiки сутностей системи управлiння фiнансово-iнвестицiйною дiяльнiстю та вiдношень мiж ними. Розроблено уніфіковану модель системи портфельного iнвестування, що складається з чотирьох представлень: структурного, динамiчного та представлень використання i налаштування.