Воронов С.О.

Воронов Сергій Олександрович - д.т.н., професор, завідувач кафедри Прикладна фізика

https://scholar.google.com.ua/citations?user=w7rmVUMAAAAJ&hl=uk

Фізичні принципи створення нових елементів оптично-електронних приладів на базі моно- та нанокристалічного карбіду кремнію

Дослідженні фізико-технологічні проблеми створення джерел випромінювання та фотоприймачів, що використовують явище електричного пробою для застосування їх у оптично-електронних приладах. Використання при цьому карбіду кремнію з його унікальними властивостями дозволяє вирішити актуальну проблему створення радіаційно стійкої, високотемпературної елементної компонентної бази для систем атомної промисловості, ядерної енергетики, воєнної та космічної техніки.

Основи проектування та створення гетероепітаксіальних структур перовськітних матеріалів для приладобудування

Отримано концентраційні залежності поляризованих спектрів комбінаційного розсіювання світла (КРС) для плівок титанату свинцю-кальцію Pb1-xCaxTiO3 (РСТ), визначено, що при заміщенні Pb на Ca загальний характер спектрів не змінюється і навіть при х=0,45 спектри КРС відповідають тетрагональній сегнетоелектричній фазі, що реалізується в чистому РСТ. Виявлено, що компонента м'якої моди А1(ТО) у плівці тітанату свинцю-лантана Pb0.9La0.1TiO3 (РLT) має частоту 280 см-1 і суттєво зсувається в бік низьких частот при зростанні вмісту La.

Розробка ІЧ методів і засобів технологічного контролю вологості матеріалів, що містять целюлозу, у високотемпературних умовах виробництва

Датчики вимірювальної системи вимірювальної системи технологічного контролю параметрів паперового полотна.

Суть розробки полягає у створенні нового оптичного методу і засобу безперервного технологічного контролю вологості целюлозно-паперових матеріалів в умовах високих температур виробництва на базі досліджень характеристик пропускання і абсорбції в інфрачервоному діапазоні.

Теоретичне обґрунтування принципів побудови діагностичної медичної техніки і технологій її застосування

Електрохімічний сенсор парціального тиску кисню

Створено новітню концепцію побудови діагностичної медичної техніки на базі фокусуючих дифракційних оптичних елементів (ДОЕ). Розроблено нові методи визначення границь і профілю ДОЕ при довільно заданій інтенсивності, довільно заданих амплітуді і фазі оптичного поля. Розроблено нову методику визначення фазових та енергетичних перетворень в ДОЕ у різних порядках дифракції. Запропоновано метод проектування мультифокального ахроматичного інтраокулярного ДОЕ біфокального типу.

Розробка засад комплексної експрес-діагностики функціонального стану біологічних об`єктів.

Структурна схема реалізації комплексного методу експрес-діагностики

Проведено дослідження діагностичних можливостей методів інфрачервоної термографії та транскутанної киснеметрії. За результатами досліджень розроблено та експериментально апробовано новий різновид комплексного методу неінвазивної експрес-діагностики організму in-vivo, який дозволяє виявляти різні патологічні стани організму на ранніх стадіях їх виникнення.