Зайченко Ю.П.

Системна інженерія бізнес-моделей, методів та програмних засобів для аналізу кредитоспроможності юридичних осіб України в умовах невизначеності

Розроблено метод системної інженерії бізнес-моделей організаційних систем з фінансово-інвестиційної діяльності, оснований на методології системного аналізу та системній інженерії, який, на відміну від наявних методів, враховує особливості організаційної системи за рахунок використання бізнес-профілю (формалізує сутності організаційної системи), онтології (формалізує галузь діяльності організаційної системи) та процесу бізнес-моделювання (регламентує створення бізнес-моделей).

Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності.

В результаті виконання НДР розроблено комплекс математичних моделей і алгоритмів для оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності. Розроблено та досліджено математичні моделі прямої та двоїстої задачі нечіткої портфельної оптимізації. Визначено  умови, за яких  відповідна задача нечіткої портфельної оптимізації буде задачею опуклої оптимізації та умови, за яких характеристика нечіткого портфеля “оптимальна дохідність – ризик” матиме спадний характер. Досліджено багатокритеріальну задачу оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах.