Каталітичні системи на основі нанорозмірних оксидів металів для специфічних методів очищення стічних вод

1. Номер державної реєстрації теми – 0115U002322
2. Науковий керівник – д.т.н., проф. Мітченко Т.Є.
3. Суть розробки, основні результати.

Теорія ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами

Вигляд вікна мережної моделі задачі ранжирування проектів розробки програмного забезпечення

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0114U003432
2. Науковий керівник: д.т.н., проф. Павлов О.А.
3. Суть розробки, основні результати:

Методи та засоби підвищення ефективності рішення задач на основі перестроюваних обчислювальних засобів на ПЛІС

Спеціалізований суперскалярний процесор з множиною реконфігурованих обчислювальних блоків під керівництвом обмеженої схеми потоку даних

1. № Держреєстрації 0114U000547, № реєстрації в університеті 2711ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., професор Луцький Г.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження нової концепції побудови динамічної архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення в грід-хмарному середовищі з елементами постбінарних обчислень

SOC обчислювальна платформа

Підтема: Розробка методики побудови архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення на базі об’єднання веб, грід і хмарних сервісів.

1. Номер державної реєстрації теми 0114U003449,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

Формалізація комплексних методів нелінійного аналізу та оптимального керування складними розподіленими системами різної природи

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0114U001520
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання)
Д.ф.-м.н., доцент Касьянов П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U002534.
2. Науковий керівник – (укр.)д.т.н., Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знання

Зміна індексу перспектив розвитку для 10-ти країн-лідерів за 2005-2014 рр.

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000670,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних засад і принципів побудови мікроперетворювачів механічних величин в електричну величину на основі МЕМС і нанотехнологій

Фото  макета приладу, на якому здійснювалася перевірка принципу дії приладу та тестувалася комп’ютерна програма

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000544,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.
Ч.2 Фотоелектричний вимірювач дистанції до объекту: Науковий керівник -д.т.н. проф. Чиж І.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних основ аподизованих кристалоподібних структур пристроїв обробки сигналів

Слайди презентації

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000578,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Основи проектування та створення гетероепітаксіальних структур перовськітних матеріалів для приладобудування

1. Номер державної реєстрації – № 0114U000562,
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки