Фундаментальні наукові дослідження

Теорія ПДС-алгоритмів і створення на її основі моделей і методів планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережних системах з обмеженими ресурсами

Вигляд вікна мережної моделі задачі ранжирування проектів розробки програмного забезпечення

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0114U003432
2. Науковий керівник: д.т.н., проф. Павлов О.А.
3. Суть розробки, основні результати:

Методи та засоби підвищення ефективності рішення задач на основі перестроюваних обчислювальних засобів на ПЛІС

Спеціалізований суперскалярний процесор з множиною реконфігурованих обчислювальних блоків під керівництвом обмеженої схеми потоку даних

1. № Держреєстрації 0114U000547, № реєстрації в університеті 2711ф.
2. Науковий керівник - д.т.н., професор Луцький Г.М.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження нової концепції побудови динамічної архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення в грід-хмарному середовищі з елементами постбінарних обчислень

SOC обчислювальна платформа

Підтема: Розробка методики побудови архітектури проблемно-орієнтованого програмного забезпечення на базі об’єднання веб, грід і хмарних сервісів.

1. Номер державної реєстрації теми 0114U003449,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Петренко А.І.
3. Суть розробки, основні результати

Формалізація комплексних методів нелінійного аналізу та оптимального керування складними розподіленими системами різної природи

1. Номер державної реєстрації, номер реєстрації в університеті: 0114U001520
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання)
Д.ф.-м.н., доцент Касьянов П.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Дослідження методів підвищення ефективності неперервної передачі обслуговування в системах широкосмугового радіодоступу

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U002534.
2. Науковий керівник – (укр.)д.т.н., Кравчук С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Методологія кількісного оцінювання та аналізу розвитку суспільства, заснованого на знання

Зміна індексу перспектив розвитку для 10-ти країн-лідерів за 2005-2014 рр.

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000670,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Згуровський М.З.
3. Суть розробки, основні результати.

Розробка теоретичних засад і принципів побудови мікроперетворювачів механічних величин в електричну величину на основі МЕМС і нанотехнологій

Фото  макета приладу, на якому здійснювалася перевірка принципу дії приладу та тестувалася комп’ютерна програма

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000544,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Гераїмчук М.Д.
Ч.2 Фотоелектричний вимірювач дистанції до объекту: Науковий керівник -д.т.н. проф. Чиж І.Г.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних основ аподизованих кристалоподібних структур пристроїв обробки сигналів

Слайди презентації

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U000578,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Нелін Є.А.
3. Суть розробки, основні результати.

Основи проектування та створення гетероепітаксіальних структур перовськітних матеріалів для приладобудування

1. Номер державної реєстрації – № 0114U000562,
2. Науковий керівник (вчений ступінь, звання). д.т.н., проф. Воронов С.О.
3. Суть розробки, основні результати.

Створення теоретичних засад дії інтегрованої системи ранньої діагностики та прогнозування розвитку вібраційних ознак захворювань

1. Номер державної реєстрації теми - 0114U001471,
2. Науковий керівник - д.т.н., проф. Тимчик Г.С.
3. Суть розробки, основні результати.

Сторінки