Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних.

Запропоновано підхід до створення системи віддаленого збору експериментальних даних у вигляді ієрархічної багаторівневої мережевої мікроконтролерної структури на базі технології вбудованих мікросерверів з стандартизованими апаратними та програмними протоколами інформаційного обміну між рівнями  ієрархії. За результатами досліджень розроблено та виготовлено макет багатоканального інтелектуального логічного сенсора, що реалізує одержання інформації з первинних перетворювачів фізичних величин та підтримку стандарту інтелектуальних сенсорів IEEE-1451. На другому рівні ієрархії реалізована мережа інформаційних Ethernet-мікросерверів віртуальних вимірювальних блоків, що реалізують операції інформаційного обміну вимірювальних кластерів з мережею Ethernet на базі адаптованого до обчислювальних можливостей мікроконтролерних засобів стеку протоколів TCP/IP. На цьому ж рівні реалізовано мікросервери синхронізації, які використовують розроблену мікроконтролерну реалізацію протоколу PTP стандарту IEEE-1588 для синхронізації внутрішніх годинників вимірювальних кластерів з центральним годинником системи. Для третього рівні ієрархії розроблено комутаційний Ethernet-мікросервер, що забезпечує централізований доступ клієнтів до системи збору експериментальних даних та реалізує базові протоколи прикладного рівня мережі Інтернет. Четвертий рівень ієрархії утворюють розроблені клієнтські робочі місця з можливістю віддаленого Інтернет/Інтранет доступу до розподіленої системи збору даних. За результатами досліджень розроблені та виготовлені експериментальні зразки елементів системи та дослідний макет системи в цілому. Розроблено вбудоване програмне забезпечення мікросерверних та мікроконтролерних модулів збору даних та комплекс програм диспетчерського рівня.  

Побудова системи ієрархічних мереж віртуальних вимірювальних блоків  на основі стандартів інтелектуальних сенсорів ІЕЕЕ-1451 забезпечила можливості реконфігурації та функціональної перебудови у випадку виникнення часткових відмов, уніфікацію та модульність апаратно-програмних засобів, спрощення компоновки та модернізації системи, можливість максимального використання комерційних серійних розробок. Використання мікроконтролерних засобів дозволила суттєво зменшити вартість віддаленого Інтернет-доступу до обладнання, зменшити масогабаритні показники та енергоспоживання системи порівняно з комп’ютерними архітектурами.