Ethernet

Розробка теоретичних основ, методів та засобів проектування сучасних високопродуктивних комп’ютерних систем у середовищах Ґрід- та хмарних систем

Розроблена нова архітектурна концепція організації паралельних обчислень у Грід-системах та хмарному середовищі з використанням програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) як високопродуктивного гетерогенного обчислювального ресурсу з архітектурою програмованого операційного блоку з обробкою потоків даних, що дає змогу досягати оптимізованого відношення продуктивність-енергоспоживання та спростити програмування обчислювальних задач для цих систем.

Терагерцова телекомунікаційна система широкосмугового радіодоступу із гігабітною пропускною здатністю

Розроблені принципи та апаратно-програмні рішення побудови телекомунікаційної системи широкосмугового доступу із гігабітною пропускною здатністю в діапазоні частот 128-134 ГГц для вирішення проблеми перевантаження частотних діапазонів, що використовуються на сьогоднішній день, суттєвого підвищення швидкості передачі даних систем безпроводового радіодоступу, а також створення надвисокошвидкісних радіорелейних ліній нового покоління.

Ієрархічні Інтернет-орієнтовані мікросерверні системи віддаленого збору та обробки експериментальних даних.

Запропоновано підхід до створення системи віддаленого збору експериментальних даних у вигляді ієрархічної багаторівневої мережевої мікроконтролерної структури на базі технології вбудованих мікросерверів з стандартизованими апаратними та програмними протоколами інформаційного обміну між рівнями  ієрархії. За результатами досліджень розроблено та виготовлено макет багатоканального інтелектуального логічного сенсора, що реалізує одержання інформації з первинних перетворювачів фізичних величин та підтримку стандарту інтелектуальних сенсорів IEEE-1451.

Створення архітектурної концепції та методів проектування мережевих процесорів з інтелектуальною обробкою даних.

Обґрунтована методологія створення методів синтезу конвеєрних обчислювальних систем (ОС) через відображення просторового графу синхронних потоків даних (ГСПД) у структуру ОС та її розклад. Розроблені методи забезпечують при заданому періоді виконання алгоритму міні­мізацію тривалості тактового інтервалу, кількості процесорних елементів, їх регістрів, мультиплексо­рів, міжз'єднань, об'єму пам'яті а також енергоспоживання.