Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу

Розроблено новий метод канальної адаптації, який базується на багатокритеріальних оцінках стану каналу з використанням математичного апарату нечітких множин. Розроблено відповідні алгоритми канальної адаптації з використанням оригінального модернізованого алгоритму нечіткого висновку на основі енергетичних оцінок стану каналу та багатокритеріальних оцінок (енергетичні, імовірнісні, статистичні). Визначено правила побудови функцій належності профілів передачі, які будуються прямими методами на основі отриманих в процесі імітаційного моделювання, або лабораторних вимірювань характеристик завадостійкості для стаціонарного каналу. Визначено правила побудови функцій належності оцінок стану каналу і функцій належності оцінок передбачення з використанням оцінок щільності розподілу імовірності.

В результаті досліджень визначено оптимальні методи оцінок стану каналу (енергетичних, імовірнісних та статистичних), оптимальні види модуляції та завадостійкого кодування для ефективної канальної адаптації в системах широкосмугового радіодоступу. Розроблено новий метод отримання імовірнісних оцінок стану каналу за прийнятим рішенням в системах з завадостійким кодуванням з прямою корекцією помилок.

Розроблено принципи реалізації окремих блоків (модулятори, демодулятори, кодери та декодери з прямою корекцією помилок) в системах з адаптивною модуляцією та кодуванням. Розроблено рекомендації щодо застосування адаптивних методів для підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу з OFDM модуляцією та модуляцією з однією несучою.

Результати досліджень ефективності застосування розроблених алгоритмів з використанням імітаційного моделювання для стаціонарних та нестаціонарних каналів показали, що застосування розроблених методів та алгоритмів канальної адаптації дозволить істотно підвищити спектральну ефективність та завадостійкість систем зв’язку, зокрема систем широкосмугового радіодоступу при їх роботі в умовах нестаціонарних завад, що викликані повільними та швидкими завмираннями і багатопроменевістю розповсюдження радіохвиль.

Нормалізована ефективна пропускна здатність каналу з використанням різних алгоритмів адаптації.
ДолученняРозмір
Іконка PDF 2014_2505-f.pdf235.75 КБ