імітаційне моделювання

Розробка та впровадження нових засобів діагностики міцності та надійності біомеханічних систем «кістка – суглоб - імплантат» з урахуванням пошкоджень біологічних тканин

Виготовлено лабораторні зразки нових стержневих апаратів зовнішньої фіксації (СтАЗФ) кісткових відламків людини з конструкціями вузлів з композиційних біосумісних матеріалів. Проведено експериментальні випробовування та розрахунково-теоретичні дослідження СтАЗФ з вузлами з’єднання стрижнів нової конструкції для остеосинтезу ушкоджених кінцівок людини. Розроблені зразки конструкцій остеосинтезу проходять апробацію в медичних закладах України для якісного лікування ушкоджених переломами кісток людини.

Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом використання технології МІМО

Робота присвячена створенню теоретичної бази для розробки й дослідження принципів і методів підвищення пропускної спроможності (ПС) спектрально-ефективних мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу (СШР) шляхом використання технології адаптивної просторово-часової обробки сигналів МІМО (Multiple Input Multiple Output).

Дослідження адаптивних методів підвищення ефективності систем широкосмугового радіодоступу

Розроблено новий метод канальної адаптації, який базується на багатокритеріальних оцінках стану каналу з використанням математичного апарату нечітких множин. Розроблено відповідні алгоритми канальної адаптації з використанням оригінального модернізованого алгоритму нечіткого висновку на основі енергетичних оцінок стану каналу та багатокритеріальних оцінок (енергетичні, імовірнісні, статистичні).

Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

Розроблено інформаційну систему супроводження процесу передбачення, що включає ряд нових підходів, моделей, методів вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів розвитку. Створено методи агрегування різнорідної інформації на основі ситуаційної теорії та семантичних мереж, розроблено методику вивчення визначених галузей промисловості та підприємств; опитувальники, орієнтовані на використання у режимі on-line; рекомендації до підбору експертних груп з урахуванням формальних вимог.

Створення наукових засад масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів

Створено наукові засади масообмінних процесів у відкритих електрохімічних системах газових сенсорів на основі математичної моделі, яка пов’язує ці процеси на межі «повітряне середовище – газодифузійний каталітично активний електрод» з внутрішньою структурою і складом системи.

Побудова системи підтримки прийняття рішень на основі теорії байєсівських мереж для моделювання поведінки складних систем

Розроблено низку математично обґрунтованих методів для розв’язання слабоструктурованих задач моделювання, прогнозування та класифікації на основі використання мереж Байєса із прихованими вершинами. Створена нова п’ятикрокова методика знаходження параметрів мережі Байєса з прихованими вершинами на основі алгоритму максимізації математичного очікування. Для визначення мір зв’язку між вершинами мереж Байєса запропоновано використати такі коефіцієнти: Пірсона; Чупрова; Крамера; лямбда Гудмана та значення взаємної інформації.