Розробка інформаційної системи супроводження процесу передбачення

Розроблено інформаційну систему супроводження процесу передбачення, що включає ряд нових підходів, моделей, методів вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів розвитку. Створено методи агрегування різнорідної інформації на основі ситуаційної теорії та семантичних мереж, розроблено методику вивчення визначених галузей промисловості та підприємств; опитувальники, орієнтовані на використання у режимі on-line; рекомендації до підбору експертних груп з урахуванням формальних вимог. Запропоновані вперше підходи на основі теоретико-множинних понять загальної теорії систем та штучного інтелекту для створення автоматизованих інструментів супроводження процесу передбачення в режимі on-line дозволяють скоротити фінансові затрати та час проведення експертизи та відкриває нові можливості для Інформаційної платформи сценарного аналізу. Застосування у поєднанні фреймів та семантичної мережі має переваги у сенсі опису об'єктів, процесів, ситуацій та сценаріїв у мережі із часово-просторовим виміром та подання кожного з них у вигляді цільної структури – фрейму.

Створено підхід до моделювання сценаріїв майбутніх подій з використанням ситуаційного числення. Розроблено методику і програмний продукт для побудови і дослідження морфологічних моделей об'єктів, процесів і явищ різної природи, що дозволяє одночасно розглянути дуже велику кількість різних реалізацій об’єкта і представити об’єкт у наглядному, зручному для розуміння вигляді. Розроблене математичне і методологічне забезпечення методу морфологічного аналізу дозволяє створити модель досліджуваного об’єкта (проблеми), основану на його структурі; базуючись на цій структурі, оцінити ймовірність реалізацій різних його конфігурацій або певних окремих характеристик; спостерігати поведінку об’єкта, фіксуючи певні його характеристики; ранжувати за ефективністю елементи стратегій в умовах сукупності реалізацій досліджуваного об’єкта; оцінювати ризики для об’єкта, заданого морфологічною таблицею.

У практичному плані створено інформаційну платформу сценарного аналізу як базового інструментарію процесу передбачення; базу знань з накопиченими трендами, описами та сценаріями розвитку провідних вітчизняних та світових технологій, їх взаємозв'язок із соціальними, економічними та екологічними факторами у межах інтегральних показників теорії сталого розвитку; методологічне та програмне забезпечення Центру передбачення і стратегію його супроводження.

Впровадження розробленої інформаційної системи супроводження процесу передбачення дасть змогу будувати, всебічно аналізувати і супроводжувати сценарії розвитку на рівні галузей та регіонів, великих підприємств і мегаполісів, держави в цілому на засадах сталого розвитку.

На основі створеного інструментарію розроблені інформаційно-аналітичні засоби дослідницької служби у складі інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Електронний Парламент», що забезпечують можливість аналітичного супроводження законотворчих процесів Верховної Ради України.

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office 2523-p.doc302 КБ